Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wyciąg z regulaminu Nagrody Patrona

dla najlepszego absolwenta Gimnazjum nr 30 im. gen. Kazimierza Pułaskiego

 

I. Warunki wstępne i wymagania konieczne do ubiegania się o Nagrodę Patrona
1. Kandydatami do Nagrody Patrona mogą być uczniowie klas trzecich, którzy po I semestrze  
     roku szkolnego spełnili następujące warunki wstępne:
   a) wzorowa lub bardzo dobra ocena zachowania,
   b) średnia ocen co najmniej 4,5,
   c) aktywny udział w życiu klasy i szkoły.
2. O Nagrodę Patrona mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali w danym roku szkolnym promocję z wyróżnieniem i wzorową ocenę zachowania.

 II. Kryteria przyznawania Nagrody Patrona:
1. Średnia ocen na koniec roku szkolnego.
2. Wynik egzaminu gimnazjalnego (średni wynik procentowy ze wszystkich części egzaminu poza
   językiem obcym rozszerzonym).
3. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty.
4. Osiągnięcia w konkursie recytatorskim Warszawska Syrenka.
5. Osiągnięcia w konkursach o zasięgu dzielnicowym.
6. Osiągnięcia w konkursach o zasięgu warszawskim.
7. Osiągnięcia w konkursach o zasięgu wojewódzkim.
8. Osiągnięcia w konkursach o zasięgu ogólnopolskim.
9. Osiągnięcia w konkursach szkolnych:
   - Konkurs Wiedzy o Patronie, Konkurs Matematyczny im. Aleksandry Łakoty, eliminacje do konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka,
   - inne
10. Popularyzowanie wiedzy o Patronie Szkoły w klasach I i II (np. prezentacje multimedialne,
     prelekcje).
11. Osiągnięcia sportowe:
   - na szczeblu dzielnicowym:
      * klasyfikacja indywidualna,
      * klasyfikacja grupowa;
   - na szczeblu warszawskim;
   - na szczeblu wojewódzkim;
   - na szczeblu ogólnopolskim.
   Punkty za poszczególne szczeble nie są sumowane. Pod uwagę brany jest jeden wynik najkorzystniejszy dla ucznia)
12. Udział w życiu szkoły:
  - praca w Samorządzie Uczniowskim;
  - aktywny udział w chórze szkolnym lub zespole instrumentalnym;
  - praca w zespole redakcyjnym gazetki szkolnej;
  - udział w przygotowywaniu uroczystości szkolnych;
  - dbałość o estetykę klasy i szkoły;
  - inna działalność.              
13. Wolontariat:           
  - stała działalność;
  - udział w jednorazowych akcjach.
14. Uzyskanie Odznaki Patrona:
  - w klasie pierwszej;
  - w klasie drugiej.
15. Inne osiągnięcia i zasługi ucznia w konkursach o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i warszawskim oraz organizowanych przez Kuratorium Oświaty bierze się pod uwagę największe osiągnięcia w klasach I-III. Punkty za poszczególne szczeble nie są sumowane w żadnym konkursie.

III. Procedura przyznawania Nagrody Patrona
1. Kandydatami do Nagrody Patrona są uczniowie zgłoszeni przez wychowawców podczas sesji klasyfikacyjnej po I semestrze.
2. Dyrektor szkoły wręcza kandydatom Karty Kandydata do Nagrody Patrona, w których uczniowie na bieżąco dokumentują spełnienie szczegółowych kryteriów przyznawania Nagrody. Wpisów dokonują nauczyciele – koordynatorzy poszczególnych osiągnięć.
3. Wychowawcy klas zgłaszają na sesji klasyfikacyjnej po II semestrze kandydatury uczniów spełniających wymagania konieczne przyznania Nagrody.
4. Dyrektor szkoły powołuje co roku komisję złożoną z 6 nauczycieli oraz członka dyrekcji, która analizuje karty kandydatów, przyznaje punkty (zgodnie z regulaminem) i na tej podstawie dokonuje wyboru laureata Nagrody Patrona i osób wyróżnionych.
Laureatem Nagrody Patrona zostaje uczeń, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.
Efekty pracy komisji przedstawiane są na Radzie Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki dydaktyczno-wychowawcze w danym roku szkolnym.
5. Nagrodę przyznaje w drodze uchwały Rada Pedagogiczna.
6. Nagrodę w wysokości 1000 złotych funduje Rada Szkoły.
7. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień w formie pieniężnej.
8. Nagrodę wręcza Dyrektor Szkoły oraz przedstawiciel Rady Szkoły podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas trzecich.