Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zasady bezpieczeństwa w szkole

Załącznik nr 2 do Statutu
Gimnazjum nr 30 im. gen. K. Pułaskiego
w Warszawie

 

 I. ZASADY OGÓLNE

 1. Wszystkie działania podejmowane przez szkołę, muszą mieć na celu dobro i bezpieczeństwo uczniów i gwarantować członkom społeczności szkolnej – uczniom, nauczycielom, rodzicom (prawnym opiekunom), obsłudze i administracji, poszanowanie ich godności i praw.
 2. Gimnazjum dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich zdrowie przez osoby za to odpowiedzialne. Uczniowie są zobowiązani do wykonywania ich poleceń
  i wskazówek, jak również do zgłaszania nauczycielom lub innym pracownikom szkoły naruszenia zasad bezpieczeństwa.

 II. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

 1. Za bezpieczeństwo uczniów w Gimnazjum odpowiadają:
  a) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia;
  b) w czasie przerw międzylekcyjnych – nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów;
  c) w szatni przed przybyciem nauczyciela na dyżur – woźne;
  d) w przebieralniach – nauczyciele wychowania fizycznego;
  e) w czasie dyskotek i imprez szkolnych – nauczyciel organizator i nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły;
  f) na boisku szkolnym – nauczyciele wychowania fizycznego;
  g) na wycieczkach poza terenem szkoły – kierownik wycieczki i opiekunowie grupy;
  h) w czasie zawodów sportowych – nauczyciele wychowania fizycznego.
 2. Uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii pozostają pod opieką nauczyciela bibliotekarza lub nauczyciela w Klubie Gimnazjalisty. W przypadku nieobecności nauczyciela-bibliotekarza lub nauczyciela pełniącego dyżur w Klubie Gimnazjalisty uczniowie zgłaszają się do pedagoga, który sprawuje nad nimi opiekę. W przypadku nieobecności pedagoga uczniowie zgłaszają się do sekretariatu: sekretarz powiadamia Dyrektora, który podejmuje odpowiednie działania.
 3. Dyrektor szkoły nadzoruje funkcjonujący w szkole monitoring (20 kamer).
 4. Nauczyciele pełniący dyżur powiadamiają wychowawców, pedagogów lub dyrektora o przypadkach drastycznego naruszenia dyscypliny.
 5. Nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem, w wyznaczonych miejscach:
  a) w szatni – przy sali katechetycznej, przy boksach oraz przy rozbieralniach,
  b) na parterze – przy łazienkach uczniów i w holu,
  c) na piętrze – przy łazienkach uczniów, na korytarzu, przy sklepiku, przy wejściu na halę,
  d) w stołówce – w czasie przerw obiadowych i przerwy śniadaniowej.
 6. Nauczyciele pełniący dyżur w szatni mają obowiązek dopilnować, aby na tym poziomie przebywali wyłącznie uczniowie korzystający z boksów.
 7. Nauczyciele pełniący dyżur w okolicach łazienek zobowiązani są do kontrolowania tych pomieszczeń oraz w przypadku nieobecności woźnej, otwierania i zamykania ich na początku i na końcu przerwy.
 8. W razie konieczności udzielenia pomocy medycznej nauczyciel dyżurujący doprowadza ucznia do gabinetu lekarskiego lub wzywa pielęgniarkę szkolną albo nauczyciela przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest powiadomić Dyrektora.

 III. BEZPIECZEŃSTWO NA STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 1. Korzystanie ze stołówki przez uczniów możliwe jest wyłącznie podczas wyznaczonych przerw.
 2. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są zachowywać się zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami. Uczniowie stosują się do poleceń kierownika stołówki.
 3. Nad bezpieczeństwem uczniów w czasie posiłków czuwają wyznaczeni nauczyciele oraz kierownik stołówki.

 IV. BEZPIECZEŃSTWO TEMATEM LEKCJI WYCHOWAWCZYCH

 1. Wychowawcy w pierwszym tygodniu września mają obowiązek przeprowadzić lekcje na temat bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły.
 2. Wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszym tygodniu roku szkolnego przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów
  z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie i podstawami higieny pracy umysłowej.
 3. W ciągu ostatniego miesiąca roku szkolnego nauczyciel wychowawca zaznajamia uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania się podczas wakacji.

 V. REAGOWANIE W PRZYPADKU AGRESJI

 1. W sytuacji agresywnego zachowania ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji, nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia pedagoga szkolnego, który podejmuje działania zgodne ze Szkolnym systemem przeciwdziałania agresji i przemocy.
 2. W razie zaobserwowania przejawów agresji werbalnej lub fizycznej na terenie szkoły pracownik szkoły powinien:
  a) w razie potrzeby udzielić pomocy medycznej lub wezwać pielęgniarkę szkolną;
  b) ustalić przebieg zdarzenia, w szczególności osobę sprawcy i poszkodowanego;
  c) poinformować rodziców (prawnych opiekunów) obu stron konfliktu, a w razie konieczności – Policję.

 VI. ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE

W przypadku stwierdzenia, że na terenie szkoły przebywa uczeń znajdujący się pod wpływem środków psychoaktywnych lub posiadający takie środki pracownik szkoły powinien:
   a) odizolować ucznia od społeczności szkolnej;
   b) zawiadomić Dyrektora, pedagogów szkolnych lub pielęgniarkę szkolną, którzy powiadamiają o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych);
   c) powiadomić patrol szkolny.

 VII. DŁUŻSZA NIEOBECNOŚĆ UCZNIA

 1. W przypadku nieobecności ucznia trwającej ponad dwa tygodnie i braku kontaktu z rodzicami (opiekunami ucznia) wychowawca powiadamia pisemnie pedagoga szkolnego o zaistniałej sytuacji.
 2. Jeżeli w ciągu kolejnych dwóch tygodni pedagogowi nie uda się wyjaśnić z rodzicami (opiekunami prawnymi) powodów absencji ucznia, wychowawca klasy wysyła list polecony z potwierdzeniem odbioru do rodziców (prawnych opiekunów) z prośbą o przybycie do szkoły w celu wyjaśnienia absencji.
 3. Jeśli mimo podjętych działań uczeń ma w ciągu miesiąca więcej niż 50% nieobecności nieusprawiedliwionych, pedagog szkolny powiadamia Referat ds. Nieletnich i Patologii o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez ucznia.

 VIII. BEZPIECZEŃSTWO NA WYCIECZKACH SZKOLNYCH

 1. Podczas wycieczek na terenie Warszawy Gimnazjum zapewnia opiekę sprawowaną przez jednego nauczyciela na 20 uczniów, podczas wyjazdów poza miasto – na 15 uczniów.
 2. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynających i kończących wycieczkę jest plac szkolny, skąd po wycieczce uczniowie udają się do domu (po godzinie 22 wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów). W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być to inne miejsce, wyznaczone przez kierownika wycieczki.
 3. Udział ucznia w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych i imprezach wyjazdowych wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych).
 4. Podczas szkolnej wycieczki autokarowej opiekun powinien:
  a) upewnić się co do stanu technicznego autokaru i trzeźwości kierowcy, a w razie potrzeby wezwać Policję;
  b) sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki nie mają przeciwwskazań do podróżowania środkami lokomocji, oraz czy posiadają leki zaordynowane przez lekarza;
  c) upewnić się, czy wszyscy uczestnicy mają ważne dokumenty;
  d) kontrolować zachowanie uczestników wycieczki podczas jazdy.
 5. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 6. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek znajdują się w Regulaminie Organizacji Wycieczek Szkolnych w Gimnazjum nr 30.

 IX. BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE IMPREZ ORGANIZOWANYCH NA TERENIE SZKOŁY

 1. W czasie dyskotek i imprez organizowanych na terenie szkoły za bezpieczeństwo odpowiada organizator oraz nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły.
 2. Uczniowie, jeśli impreza kończy się w godzinach wieczornych, odbierani są ze szkoły przez Rodziców lub za ich zgodą (wpis w dzienniczkach ucznia) wracają do domu samodzielnie.

 X. CYBERPRZEMOC

Na terenie szkoły uczniowie nie mogą rejestrować (w szczególności przy użyciu telefonów komórkowych) dźwięków i obrazów innych osób bez ich zgody.
W przypadku nagrań, które mogą naruszać czyjąś godność, Dyrektor zawiadamia Policję o zaistniałej sytuacji.

 XI. BEZPIECZEŃSTWO NA BOISKU SZKOLNYM

Uczniowie mogą przebywać na terenie boiska szkolnego wyłącznie pod opieką nauczycieli.