Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Załącznik nr 1 do Statutu
Gimnazjum nr 30 im. gen. K. Pułaskiego
w Warszawie

Wewnątrzszkolne zasady oceniania oraz regulamin oceniania zachowania 

 

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z dnia 18 czerwca 2015 r. poz. 843)

§1 - Informacje ogólne

1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia, w tym realzacja projektów edukacyjnych.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

4. Ocenianie realizacji projektu edukacyjnego polega na rozpoznaniu udziału ucznia
i jego zaangażowania w realizację projektu. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w danym oddziale.

7. Oceny są informacją dla uczniów, rodziców, wychowawcy klasowego, dyrektora szkoły i organu nadzoru pedagogicznego o efektywności procesu nauczania i wychowania. 

8. Przyjmuje się następujące sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, sukcesach i trudnościach w nauce oraz zachowaniu ich dzieci:
1) w czasie spotkań z wychowawcą, które odbywają się w „dni otwarte” oraz w trakcie zebrań;
2) podczas indywidualnych spotkań z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem i dyrektorem szkoły;
3) poprzez spostrzeżenia, uwagi, pochwały, które są wpisywane w dzienniczkach ucznia oraz w dzienniku lekcyjnym w wersji papierowej i elektronicznej;
4) w trakcie kontaktu telefonicznego;
5) listem poleconym w przypadku braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

9. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

10. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) trybie, zasadach i kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają zapoznanie się z Wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania - podpisami w zeszytach klasowych.

11. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

14.Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

15. Wychowawca zobowiązany jest do poinformowania nauczycieli uczących w powierzonym mu oddziale uczniowskim o indywidualnych zaleceniach poradni psychologiczno-pedagogicznej w stosunku do każdego ucznia posiadającego stosowne orzeczenie lub opinię. 

16. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

17. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii  o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony w opinii. 

18. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 

19. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
lub „zwolniona”.

20. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

21. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 20, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

22. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§2 - Ocenianie bieżące, klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa

1. W szkole obowiązują oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe według skali: 
1) stopień celujący – 6,
2) stopień bardzo dobry – 5,
3) stopień dobry – 4,
4) stopień dostateczny – 3,
5) stopień dopuszczający – 2,
6) stopień niedostateczny – 1.
W ocenianiu bieżącym oraz klasyfikacji śródrocznej dopuszcza się także wystawianie ocen: 2-, 2+,3-,3+, 4-, 4+,5-, 5+. 

1a. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust.1 pkt 1-5.

1b. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.1 pkt 6.

2. Podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ocenie nauczyciela podlegają w szczególności: 
1) odpowiedzi ustne ucznia; 
2) prace pisemne ucznia; 
3) prace domowe ucznia – pisemne i wszelkie inne jej formy, przygotowane przez ucznia; 
4) aktywność ucznia podczas zajęć lekcyjnych i zadania dodatkowe;
5) systematyczność i estetyka prowadzonych zeszytów przedmiotowych.

3. Nauczyciele formułują wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się zgodnie z przedmiotowymi systemami oceniania. Przedmiotowe systemy oceniania są do wglądu u dyrektora szkoły i wychowawców klas. 

6. W ocenianiu bieżącym przestrzega się następujących ustaleń:
1) ocenianie ucznia powinno się odbywać regularnie z uwzględnieniem różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności;
2) w tygodniu mogą być przeprowadzone maksymalnie trzy prace klasowe, które powinny być sprawdzone i oddane uczniom w ciągu dwóch tygodni;
3) prace klasowe powinny być zaplanowane tydzień wcześniej;
4) na okres ferii oraz przerw świątecznych nie należy zadawać prac domowych.

7. Każdy uczeń ma zagwarantowaną możliwość uzupełnienia braków edukacyjnych poprzez udział w zajęciach wyrównawczych, indywidualną pomoc nauczyciela i pomoc koleżeńską.

8. Bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli na zebraniach zespołów oddziałowych (nie później niż tydzień przed sesją klasyfikacyjną).

9. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania.

10. Informację o przewidywanych dla ucznia ocenach, o których mowa w ust. 9., wychowawca klasy przekazuje rodzicom podczas zebrania rodziców. Tylko w przypadku niestawienia się na zebranie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia zagrożonego oceną niedostateczną informację wysyła się listem poleconym, a fakt ten rejestruje się w sekretariacie w zeszycie poczty wychodzącej. Wysłanie informacji na wskazany przez rodziców (prawnych opiekunów) adres uznaje się za dopełnienie przez wychowawcę obowiązku poinformowania o przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych

11. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz wychowawca informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach rocznych poprzez wpis w e-dzienniku LIBRUS.

12. Klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się na tydzień przed zebraniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającym wyniki dydaktyczno – wychowawcze za I semestr lub rok szkolny.

13. W wyjątkowych sytuacjach, między sesją klasyfikacyjną a zebraniem zatwierdzającym wyniki dydaktyczno-wychowawcze, uczeń ma możliwość ubiegania się o zmianę oceny u poszczególnych nauczycieli na zasadach określonych w przedmiotowych systemach oceniania.

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, jeżeli została wystawiona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (ust. 8, 9, 10, 11).

15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (§10).

16. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego może być zmieniona, jeżeli została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (§8

§3 - Ocenianie zachowania – postanowienia ogólne

 1. Kryteria oceniania zgodne są ze Statutem Gimnazjum nr 30 im. gen. K. Pułaskiego i Programem Wychowawczym Szkoły.
 2. Ocena zachowania ucznia uwzględnia w szczególności: 
  - wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
  - postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
  - dbałość o honor i tradycje szkoły; 
  - dbałość o piękno mowy ojczystej; 
  - dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
  - godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza szkołą; 
  - okazywanie szacunku innym osobom; 
  - uczestnictwo w projekcie edukacyjnym. 
 3. Ocena zachowania nie ma wpływu na: 
  - oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
  - promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 4. Śródroczną oraz roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 
  wzorowe – wz, 
  bardzo dobre – bdb, 
  dobre – db, 
  poprawne – pop, 
  nieodpowiednie – ndp, 
  naganne – ng. 
 5. Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra.

§4 - Tryb i zasady ustalania oceny zachowania uczniów

 1. Obowiązkiem nauczyciela wychowawcy jest zapoznanie uczniów (na pierwszej lekcji wychowawczej) i rodziców (na pierwszym zebraniu klasowym) ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania uczniów i procedurami wystawiania ocen. Zapoznanie się z regulaminem oceniania zachowania rodzice potwierdzają podpisami pod protokołem pierwszego zebrania klasowego. 
 2. Rodzice zobowiązani są do stałego kontaktu z wychowawcą klasy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z pedagogiem szkolnym, w celu uzyskiwania na bieżąco informacji o zachowaniu dziecka. 
 3. Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania w terminie określonym przez dyrektora gimnazjum. Przy ustalaniu ocen zachowania uczniów wychowawca kieruje się: 
  - opinią nauczycieli zespołu oddziałowego; 
  - opinią uczniów danej klasy; 
  - samooceną ucznia. 
 4. Uczeń, który dopuścił się jednorazowego przewinienia w I semestrze roku szkolnego, może starać się o umożliwienie poprawy oceny zachowania poprzez wypełnienie powierzonego przez wychowawcę, nauczyciela, pedagoga lub dyrektora zadania.
  O ostatecznej ocenie zachowania w I semestrze decyduje wychowawca.
 5. Wychowawca klasy na miesiąc przed terminem rocznego klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej, na zebraniu klasowym, informuje rodziców uczniów o proponowanych ocenach zachowania. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z propozycjami ocen podpisami w zeszycie klasowym. 
 6. Proponowana ocena zachowania może ulec zmianie, jeżeli uczeń nie spełni warunków zawartych w ust.8.
 7. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 5 ust.1 oraz §6 ust.1.
 8. Szczegółowe kryteria ocen zachowania ucznia:
  1) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
  - przestrzega statutu gimnazjum (m.in. zmienia obuwie; nosi odpowiedni strój szkolny, zgodnie z wymaganiami szkoły); 
  - wypełnia obowiązki szkolne na miarę swoich możliwości; 
  - odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły, innych osób dorosłych oraz uczniów; 
  - dba o kulturę słowa w szkole i poza nią; 
  - dba o zdrowie i przestrzega zasad higieny (np. nie pali, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków); 
  - dba o ład i porządek, mienie szkolne, własne i innych; 
  - terminowo realizuje przydzielone w projekcie edukacyjnym zadania;
  - nie ma więcej niż 10 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych i do 10 spóźnień w semestrze.
  2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą, a ponadto:
  - wyróżnia się aktywnością w życiu klasy i szkoły;
  - odznacza się wysoką kulturą osobistą;
  - godnie reprezentuje szkołę;
  - współpracuje z innymi uczniami (m.in. w ramach pomocy koleżeńskiej);
  - aktywnie realizuje zadania wynikające z pracy w projekcie edukacyjnym;
  - ma maksymalnie 4 godziny nieusprawiedliwione i do 7 spóźnień w semestrze.
  3) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 
  - wnosi twórczy wkład w rozwój szkoły; 
  - godnie reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;
  - inicjuje działania na rzecz szkoły i społeczności szkolnej;
  - aktywnie reaguje na wszelkie przejawy zła;
  - wnosi znaczący wkład w realizację klasowego projektu edukacyjnego; pełni funkcję lidera grupy, zgłasza propozycje dotyczące działań w projekcie, przestrzega ustalonych terminów;
  - ma maksymalnie 5 spóźnień w semestrze.
  4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń który, nie spełnia kryteriów na ocenę dobrą, a ponadto:
  - zaniedbuje obowiązki szkolne; 
  - nie zawsze reaguje na upomnienia nauczycieli i pracowników szkoły oraz innych osób dorosłych; 
  - nie realizuje w terminie przydzielonych zadań wyznaczonych w projekcie edukacyjnym;
  - ma nie więcej niż 50 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych w semestrze;
  - często się spóźnia;
  - sporadycznie nie zmienia obuwia;
  - sporadycznie nie nosi ubioru dostosowanego do okoliczności.
  5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który, nie spełnia kryteriów na ocenę dobrą, a ponadto:
  - utrudnia prowadzenie zajęć edukacyjnych;
  - jest nieuczciwy;
  - jest niekulturalny, arogancki w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów;
  - nie wykonuje poleceń nauczycieli i pracowników szkoły;
  - niszczy mienie szkoły i uczniów;
  - ulega nałogom;
  - nie realizuje przydzielonych zadań w projekcie edukacyjnym;
  - ma nie więcej niż 100 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze;
  - często nie zmienia obuwia;
  - często nie nosi ubioru dostosowanego do okoliczności.
  6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
  - dopuszcza się drastycznych wykroczeń przeciwko statutowi i regulaminom obowiązującym w szkole;
  - dopuszcza się chuligańskich wybryków;
  - stosuje przemoc fizyczną i psychiczną;
  - stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu;
  - dewastuje mienie szkoły;
  - wywiera demoralizujący wpływ na rówieśników;
  - ma powyżej 100 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze.
 9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§5 - Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

1. Uczeń, który otrzymał propozycję rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania niezgodną z jego oczekiwaniami, ma możliwość uzyskania oceny o jeden stopień wyższej, jeżeli spełni następujące warunki: 
- w ciągu 5 dni od otrzymania propozycji oceny złoży do wychowawcy klasy pisemną prośbę o umożliwienie poprawy oceny zachowania; 
- do końca roku szkolnego będzie wyróżniał się wysoką kulturą osobistą; 
- wykaże się widoczną aktywnością i działaniami na rzecz klasy i szkoły; 
- nie będzie miał żadnych nieusprawiedliwionych godzin i spóźnień. 

2. Na trzy dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca podejmuje decyzję o zmianie lub utrzymaniu oceny zachowania, po wcześniejszej konsultacji z nauczycielami zespołu oddziałowego, uczniami danej klasy i zapoznaniem się z samooceną ucznia.

§6 - Tryb odwoławczy od ustalonej oceny zachowania

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora gimnazjum, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została wystawiona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia na piśmie mogą być zgłaszane od dnia ustalenia rocznej oceny zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia wystawienia oceny klasyfikacyjnej zachowania niezgodnie z regulaminem, dyrektor gimnazjum powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

3. W skład komisji wchodzą: 
- dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji; 
- wychowawca oddziału; 
- nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 
- pedagog; 
- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 
- przedstawiciel Rady Rodziców.

4. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

5. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej. 

6. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zwierający w szczególności:
- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
- termin posiedzenia komisji;
- imię i nazwisko ucznia;
- wynik głosowania;
- ustaloną ocenę klasyfikacyjną wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna.

§7 - Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionych nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

2.Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, na swój wniosek lub wniosek rodziców (prawnych opiekunów), może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 

3. Dla ucznia przychodzącego z innej szkoły, który nie realizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziałach szkoły, do której przychodzi przeprowadza się egzamin klasyfikacyjnych z tych zajęć.  

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminów klasyfikacyjnych z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego, które mają przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia dyrektor szkoły z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

7. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1 i 2 przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

8. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 3 przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
- dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
- nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
- nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
- termin egzaminu klasyfikacyjnego;
- imię i nazwisko ucznia; 
- zadania egzaminacyjne; 
- ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem §8 ust. 1.

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym w terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

§8 - Zastrzeżenia

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. Zastrzeżenia w formie pisemnej, na formularzu opracowanym przez szkołę, kierowane są do dyrektora szkoły. 

4. W przypadku stwierdzenia, że zgłaszane zastrzeżenia są zasadne, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

5. Termin sprawdzianu uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) dyrektor szkoły. 

6. W skład komisji wchodzą:
- dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji; 
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. Nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (§10). 

10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
- nazwę zajęć edukacyjnych,
- imiona i nazwisko osób wchodzących w skład komisji, 
- termin sprawdzianu,
- imię i nazwisko ucznia, 
- zadania sprawdzające, 
- ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.  

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§9 - Promocja

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym programie nauczania, uzyskał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

3. Uczeń, który nie otrzymał rocznych pozytywnych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.2.

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocenę co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

5. Uczniowi, który uczęszczał na religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

6. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę zaokrągla się do liczby całkowitej w górę.   

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§10 - Egzamin poprawkowy

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu wakacji. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
- dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na prośbę własną lub innych. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
- nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
- termin egzaminu poprawkowego;
- imię i nazwisko ucznia;
- zadania egzaminacyjne;
- ustalona ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora, nie później niż do końca września. 

8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, jeżeli została wystawiona zgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem §9 ust. 2.

10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§11 - Ukończenie szkoły

1. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał pozytywne oceny klasyfikacyjne.
2) przystąpił do egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki. 

2. Uczeń ukończy gimnazjum z wyróżnieniem jeżeli, w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.