Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szkolny Program Profilaktyki

 Gimnazjum nr 30 im. K. Pułaskiego
w Warszawie

 

 

 

ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

 

 1. Szkolny Program Profilaktyki został opracowany na potrzeby Gimnazjum nr 30 im. gen. K. Pułaskiego w Warszawie po zdiagnozowaniu środowiska szkolnego.
 2. W Szkolnym Programie Profilaktyki przedstawiono następujące obszary działania:
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych,
 • ochrona zdrowia psychicznego,
 • promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia,
 • profilaktyka uzależnień,
 • zapobieganie agresji i przemocy,
 • podnoszenie poziomu frekwencji.
 1. Działania realizowane w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki dotyczą również osób odpowiedzialnych za młodzież, tj. rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców.
 2. Osobą kierującą realizacją Szkolnego Programu Profilaktyki jest nauczyciel – koordynator powołany przez dyrektora szkoły.
 3. Poszczególne elementy programu mogą podlegać modyfikacji.

 

PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.(Dz. U. Nr 78, poz.483, art. 72)
 2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.)
 3. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r.(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 711, poz. 109 z późn. zm.)
 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
 2. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (U. 1996 Nr 10, poz. 55 z późn. zm.)
 3. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485)
 4. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.)
 5. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1493)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 i Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2041)
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226)
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1196)
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)
 11. Statut Gimnazjum nr 30 im. gen. Kazimierza Pułaskiego.
 12. Szkolny Program Wychowawczy Gimnazjum nr 30 im. gen. Kazimierza Pułaskiego

 

 

CELE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

 Szkolny Program Profilaktyki to program profilaktyki środowiskowej, w którym obiektem działań jest całe środowisko szkolne. Na terenie szkoły prowadzona jest profilaktyka pierwszego i drugiego stopnia.

 Cele programu profilaktyki

 1. Wyposażenie uczniów, nauczycieli i rodziców w wiedzę i umiejętności z zakresu profilaktyki.
 2. Kształtowanie osobowości uczniów i ich umiejętności interpersonalnych, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku.
 3. Integracja społeczności klasowych i budowanie pozytywnych relacji, opartych na wzajemnym zaufaniu i tolerancji.
 4. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów oraz przezwyciężaniu trudności i własnych ograniczeń.
 5. Kształtowanie umiejętności właściwej samooceny i pozytywnego myślenia.
 6. Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji i właściwego zachowania w sytuacjach ryzykownych.
 7. Promowanie zdrowego stylu życia oraz popularyzowanie aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
 8. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią.
 9. Kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie oraz bezpieczeństwo swoje i innych.
 10. Przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy, mediów.
 11. Przeciwdziałanie różnym formom agresji i przemocy (w tym cyberprzemocy).
 12. Przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji uczniów na zajęciach lekcyjnych, skutkującej obniżaniem się wyników w nauce.

 

 

REALIZACJA ZADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

UCZEŃ

OBSZAR

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

I Kształtowanie umiejętności interpersonalnych

1. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych (aktywne słuchanie, przekazywanie i przyjmowanie informacji zwrotnych, wyrażanie swojego zdania)

 • zajęcia z wychowawcą
 • warsztaty
 • lekcje poszczególnych przedmiotów (szczególnie języka polskiego)
 • zebrania Samorządu Uczniowskiego

wychowawcy

pedagog

nauczyciele

 opiekun Samorządu Uczniowskiego

cały rok

2. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie

 

 

 • zajęcia z wychowawcą
 • realizacja projektów edukacyjnych
 • praca w grupach na lekcjach różnych przedmiotów
 • organizacja imprez klasowych
  i szkolnych
 • konkursy
 • praca w Samorządzie Uczniowskim

wychowawcy

nauczyciele

 

 

opiekun Samorządu Uczniowskiego

cały rok

3. Uczenie zachowań asertywnych

 

 • zajęcia z wychowawcą
 • warsztaty
 • lekcje wychowania do życia
  w rodzinie

wychowawcy

pedagog

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

cały rok

4. Budzenie empatii, zachęcanie do niesienia pomocy innym

 • zajęcia z wychowawcą
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej
 • wolontariat
 • akcje charytatywne
 • lekcje wychowania do życia
  w rodzinie

wychowawcy

opiekun Samorządu Szkolnego

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

cały rok

II Ochrona zdrowia psychicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kształtowanie postaw asertywnych wśród uczniów

 

 

 • zajęcia z wychowawcą
 • pogadanki z pedagogiem
 • zajęcia warsztatowe
 • lekcje wychowania do życia
  w rodzinie

wychowawcy

pedagog

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

cały rok

2. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb psychicznych i respektowania potrzeb innych ludzi

 • zajęcia z wychowawcą
 • lekcje wychowania do życia
  w rodzinie
 • zajęcia z pedagogiem
 • filmy i spektakle teatralne

wychowawcy

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

pedagog

cały rok

3. Budowanie adekwatnej samooceny i wiary w swoje możliwości

 

 • zajęcia z wychowawcą
 • lekcje poszczególnych przedmiotów
 • konkursy i imprezy szkolne
 • indywidualne rozmowy

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

 

cały rok

4. Rozwijanie umiejętności podejmowania prawidłowych relacji z innymi ludźmi

 

 • zajęcia z wychowawcą
 • warsztaty
 • lekcje wychowania do życia
  w rodzinie
 • zajęcia integracyjne
 • imprezy klasowe i szkolne
 • wycieczki

dyrektor

wychowawcy

pedagog

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

nauczyciele

cały rok

 1. Kształcenie postawy otwartości na zmiany

 

 • zajęcia z wychowawcą
 • konkursy
 • imprezy szkolne
 • wycieczki
 • filmy i spektakle teatralne

dyrektor

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

cały rok

6. Uczenie efektywnego radzenia sobie z występującymi w życiu trudnościami i stresem

 

 • zajęcia z wychowawcą
 • warsztaty
 • pogadanki z pedagogiem
 • indywidualne rozmowy
  z pedagogiem, dyrektorem, wychowawcą
 • lekcje wychowania do życia
  w rodzinie

wychowawcy

pedagog

dyrektor

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

cały rok

7. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami

 

 • zajęcia z wychowawcą
 • lekcje wychowania do życia
  w rodzinie
 • warsztaty
 • indywidualne rozmowy
  z pedagogiem, wychowawcą, dyrektorem

wychowawcy

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

pedagog

dyrektor

cały rok

8. Zapobieganie zaburzeniom odżywiania (anoreksja i bulimia)

 

 • zajęcia z wychowawcą
 • lekcje wychowania do życia
  w rodzinie
 • pogadanki z pielęgniarką
 • lekcje biologii
 • lekcje wychowania fizycznego
 • filmy

wychowawcy

pielęgniarka szkolna

nauczyciele biologii

nauczyciele wychowania fizycznego

cały rok

III Promowanie zdrowego
i bezpiecznego stylu życia

 

1. Promowanie zdrowego odżywiania

 

 

 

 

 

 • przedstawianie zasad zdrowego odżywiania na lekcjach biologii   
  i zajęciach z wychowawcą
 • spotkania z pielęgniarką szkolną
 • zdrowa żywność w sklepiku szkolnym i stołówce
 • zapewnianie dostępu do wody pitnej
 • wydłużone przerwy śniadaniowe
  i obiadowe

dyrektor

pedagog

wychowawcy

nauczyciele biologii

pielęgniarka szkolna

kierownik stołówki

cały rok

2. Uświadamianie skutków nadwagi i otyłości oraz szkodliwości nadmiernego odchudzania

 • pogadanki na lekcjach biologii, wychowania fizycznego
  i zajęciach z wychowawcą
 • pogadanki z pielęgniarką szkolną
 • współpraca z psychologiem PPP
  nr 5

nauczyciele biologii nauczyciele wychowania fizycznego wychowawcy
pielęgniarka szkolna

cały rok

3. Propagowanie wśród młodzieży aktywnego i bezpiecznego wypoczynku

 

 

 • wycieczki turystyczne
  i rekreacyjne
 • zajęcia z wychowawcą
 • lekcje wychowania fizycznego
 • pozalekcyjne zajęcia sportowe
 • imprezy szkolne o charakterze rekreacyjnym i sportowym
 • kibicowanie podczas zawodów sportowych
 • akcja „Bezpieczne wakacje”

dyrektor

nauczyciele wychowawcy

nauczyciele wychowania fizycznego

cały rok

4. Ukazanie przedwczesnej inicjacji seksualnej jako zagrożenia wieku dojrzewania

 • lekcje biologii
 • lekcje wychowania do życia w rodzinie
 • lekcje religii
 • zajęcia z wychowawcą
 • pogadanki z pedagogiem
 • pogadanki z pielęgniarką szkolną

nauczyciele biologii
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
nauczyciele religii
wychowawcy
pedagog
pielęgniarka szkolna

cały rok

5. Dbanie o otoczenie wokół szkoły

 • udział w akcjach ekologicznych
 • utrzymywanie porządku
  w otoczeniu szkoły

dyrektor

nauczyciele

wychowawcy

cały rok

IV Profilaktyka
uzależnień

1. Przeciwdziałanie używaniu przez uczniów środków psychoaktywnych (nikotyna, e-papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze)

 

 • gromadzenie i udostępnianie materiałów na temat profilaktyki uzależnień w formie gazetek ściennych, ulotek, plakatów
 • lekcje biologii i wychowania do życia w rodzinie
 • zajęcia z profilaktyki uzależnień
 • konkursy
 • filmy i spektakle teatralne
 • spotkania z uzależnionymi
 • wyjścia do instytucji zajmujących się osobami uzależnionymi

wychowawcy

pedagog

bibliotekarze

nauczyciele biologii
i wychowania do życia w rodzinie

cały rok

2. Konsekwentne zwalczanie nałogu palenia papierosów wśród uczniów

 • skuteczne pełnienie dyżurów podczas przerw i reagowanie na przypadki palenia papierosów – zgłaszanie problemu wychowawcom i pedagogom
 • informowanie rodziców               o paleniu papierosów przez dzieci
 • stosowanie kar statutowych
 • zgłaszanie na policję powtarzających się przypadków palenia przez uczniów na terenie szkoły

dyrektor

nauczyciele

wychowawcy

pedagog

cały rok

3. Propagowanie wśród młodzieży życia bez używek

 • konkursy tematyczne
 • gazetki ścienne, wystawy
 • zajęcia z wychowawcą
 • alternatywne formy spędzania wolnego czasu (zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań)

nauczyciele

wychowawcy

pedagog

 

cały rok

4. Zapobieganie uzależnieniom od mediów, komputera, gier komputerowych, telefonu komórkowego

 

 • gromadzenie i udostępnianie materiałów dotyczących profilaktyki uzależnień w formie gazetek ściennych, ulotek, plakatów
 • zajęcia na temat uzależnień
 • konsekwentne przestrzeganie zakazu korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych
 • wskazywanie zagrożeń wynikających z nierozważnego korzystania ze środków  masowego przekazu
 • kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania ze współczesnych technologii informacyjnych
 • zajęcia z informatyki
 • zajęcia koła dziennikarskiego

wychowawcy

nauczyciele informatyki

pedagog

bibliotekarze

opiekun koła   dziennikarskiego

cały rok

5. Zapobiegania ryzykownym zachowaniom

 

 • niedopuszczanie                         do przebywania na terenie szkoły osób obcych
 • happening- Dzień bez papierosa
 • organizowanie pogadanek, zajęć warsztatowych
 • obserwowanie uczniów podczas przerw, lekcji, zajęć pozalekcyjnych, imprez szkolnych i wycieczek
 • pełnienie dyżurów przez nauczycieli
 • współpraca ze Strażą Miejską
  i Policją

wychowawcy

pedagog

nauczyciele

pracownicy obsługi

 

cały rok

V Zapobieganie agresji i przemocy

1. Zbieranie informacji na temat skali agresji i przemocy w szkole

 • przeprowadzanie badań ankietowych dotyczących agresji i przemocy; formułowanie wniosków do dalszej pracy wychowawczej
 • funkcjonowanie niebieskiej skrzynki zgłoszeń przypadków przemocy

wychowawcy

pedagog

dyrektor

raz w roku

 

 cały rok

2. Uwrażliwianie uczniów na kulturę słowa oraz przeciwdziałanie agresji słownej

 

 • zajęcia z wychowawcą
 • lekcje języka polskiego
 • pogadanki i zajęcia z pedagogiem szkolnym
 • reagowanie na agresję słowną podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, przerw
  i wycieczek
 • spotkania z przedstawicielami instytucji wspierających szkołę
  w procesie wychowania (Straż Miejska, Policja)

wychowawcy

nauczyciele języka polskiego

pedagog

nauczyciele

cały rok

3.Eliminowanie zachowań agresywnych uczniów                 i kształtowanie właściwych postaw wobec przemocy

 

 • zajęcia integracyjno – adaptacyjne dla uczniów klas 1
 • imprezy integrujące społeczność szkolną
 • zajęcia oraz warsztaty profilaktyczne dotyczące agresji oraz przemocy
 • ćwiczenie podczas zajęć
  z wychowawcą prawidłowych reakcji w sytuacjach konfliktowych
 • rozmowy pedagoga szkolnego
  z uczniami
 • współpraca wychowawców
  i rodziców z pedagogiem
 • zawiadamianie Patrolu Szkolnego, Policji, Sądu - V Wydział Rodzinny
  i Nieletnich o przypadkach łamania prawa przez uczniów
 • zajęcia na temat cyberprzemocy wśród młodych ludzi

dyrektor

wychowawcy

pedagog

nauczyciele

wrzesień

 

 

cały rok

4. Realizacja programu profilaktycznego „Odpowiedzialność prawna nieletnich”

 • zajęcia z wychowawcą
 • warsztaty, pogadanki
  z pedagogami
 • zajęcia z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej

wychowawcy

pedagog

 

cały rok

VI Podnoszenie poziomu frekwencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Propagowanie systematycznej realizacji obowiązku szkolnego

 • zajęcia z wychowawcą
 • systematyczna kontrola realizacji obowiązku szkolnego - nagrody za stuprocentową frekwencję

nauczyciele

wychowawcy

pedagog

cały rok

2.Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów związanych z nierealizowaniem
obowiązku szkolnego

 

 • diagnozowanie przyczyn nieobecności ucznia w szkole
 • rozmowy ostrzegawcze
  z wychowawcą, dyrektorem szkoły i pedagogiem
 • bieżące informowanie rodziców
  o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ich dzieci
  i ucieczkach z lekcji
 • konsekwentne przestrzeganie procedur postępowania
  w przypadku nieobecności ucznia bez usprawiedliwienia
 • kontrola korytarzy szkolnych
  w czasie zajęć w celu wyeliminowania wagarów wewnętrznych          

dyrektor

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

 

 

 

pracownicy obsługi

cały rok

3. Podnoszenie świadomości uczniów w zakresie zagrożeń, na jakie narażony jest uczeń wagarujący

 • zajęcia z wychowawcą
 • zajęcia z pedagogiem
 • zajęcia z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej
 • indywidualne rozmowy
  z dyrektorem i pedagogiem

dyrektor

wychowawcy

pedagog

cały rok

NAUCZYCIELE

I Rozwój osobisty
i zawodowy nauczycieli

1. Rozwijanie umiejętności wychowawczych

 • szkolenia, warsztaty i prelekcje dla nauczycieli prowadzone przez instytucje zewnętrzne oraz pedagogów szkolnych

dyrektor

pedagog

cały rok

2. Edukacja prawna nauczycieli

 • szkolenia, warsztaty i prelekcje dla nauczycieli prowadzone przez Straż Miejską, Policję, prelegentów zewnętrznych lub pedagoga

dyrektor

pedagog

cały rok

3. Doskonalenie nauczycieli
w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień

 • szkolenia, warsztaty i prelekcje dla nauczycieli prowadzone przez Policje, prelegentów zewnętrznych lub pedagoga

dyrektor

pedagog

cały rok

II Działania profilaktyczne prowadzone przez nauczycieli

1.Wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno – wychowawczych

 • spotkania i konsultacje w ramach zespołów klasowych
 • konsultacje z pedagogami szkolnymi

wychowawcy

pedagog

nauczyciele

cały rok

2.Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi

 • spotkania i konsultacje
  z psychologiem i pedagogiem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
 • realizacja zaleceń zawartych
  w opiniach i orzeczeniach psychologicznych
 • kierowanie wniosków i próśb
  o wsparcie działań wychowawczych do Sądu -
  V Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz Referatu do spraw Nieletnich i Patologii
 • współpraca z Ośrodkami
  Pomocy Społecznej oraz
  Strażą Miejską

wychowawcy

pedagog

nauczyciele

 

cały rok

RODZICE

 

I Kształtowanie umiejętności interpersonalnych

 

1. Uświadamianie rodzicom znaczenia umiejętności interpersonalnych

 • zebrania klasowe
 • prelekcje prowadzone przez pedagoga szkolnego lub prelegentów zewnętrznych
 • rozmowy indywidualne

wychowawcy

pedagog

cały rok

 

2.Wspieranie rodziców uczniów
w utrzymywaniu właściwych relacji interpersonalnych ze swoimi dziećmi

 • warsztaty
 • poradnictwo indywidualne
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
  i Stowarzyszeniem dla Rodzin

pedagog

wychowawcy

cały rok

3.Informowanie o instytucjach,
w których można otrzymać informacje i pomoc w trudnych sytuacjach

 • zebrania klasowe
 • umieszczanie informacji na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły
 • ulotki, plakaty
 • rozmowy indywidualne

wychowawcy

pedagog

administrator szkolnej strony internetowej

cały rok

II Ochrona zdrowia psychicznego

 

1.Wyposażenie rodziców
w podstawową wiedzę
o ochronie zdrowia psychicznego

 • zebrania klasowe
 • prelekcje pedagoga szkolnego lub prelegentów zewnętrznych
 • ulotki, gazetki, plakaty
 • rozmowy indywidualne

wychowawcy

pedagog

 cały rok

2.Wspieranie rodzin uczniów
w działaniach mających na celu ochronę zdrowia psychicznego dzieci

 • poradnictwo indywidualne
 • warsztaty
 • współpraca z Poradnią
  Psychologiczno-Pedagogiczną
  i Stowarzyszeniem dla Rodzin

wychowawcy

pedagog

cały rok

3.Informowanie o instytucjach,
w których rodzice mogą w razie potrzeby uzyskać informacje
i fachową pomoc

 • zebrania klasowe
 • poradnictwo indywidualne
 • umieszczanie informacji na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły
 • ulotki, plakaty

wychowawcy

pedagog

administrator szkolnej strony internetowej

cały rok

III Promowanie zdrowego
i bezpiecznego stylu życia

 

1. Propagowanie zdrowego stylu życia

 • prelekcje i pogadanki na temat zdrowego odżywiania
  i szkodliwości odchudzania
 • pogadanki na temat przedwczesnej inicjacji seksualnej młodzieży
 • gazetki ścienne, ulotki

dyrektor

wychowawcy

pedagog

pielęgniarka szklona

cały rok

2. Propagowanie aktywnego
i bezpiecznego wypoczynku

 • współpraca z rodzicami przy organizacji form aktywnego wypoczynku – piknik rodzinny, wycieczki, dyskoteki szkolne

dyrektor

wychowawcy

nauczyciele

cały rok

IV Profilaktyka uzależnień

 

1.Uświadamianie rodzicom zagrożeń wynikających z uzależnienia od środków uzależniających, mediów,
gier komputerowych i telefonu komórkowego

 • szkolenia, pogadanki i prelekcje na temat uzależnień prowadzone przez prelegentów zewnętrznych
  lub pedagogów szkolnych
 • zebrania klasowe
 • indywidualne rozmowy wychowawców i pedagogów
  z rodzicami w przypadku sytuacji problemowych
 • informacje na gazetkach ściennych, ulotki

dyrektor

 

wychowawcy

pedagog

cały rok

2. Informowanie o instytucjach,
w których rodzice mogą uzyskać informacje i pomoc w sytuacjach problemowych

 • umieszczanie informacji na gazetkach ściennych, tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły
 • udostępnianie ulotek informacyjnych                

pedagog

administrator szkolnej strony internetowej

cały rok

V Zapobieganie agresji
i przemocy

1.Uświadamianie rodzicom istnienia różnych przejawów agresji i jej skutków

 

 • prelekcje i pogadanki na temat form i skutków agresji
 • ulotki, gazetki ścienne
 • zebrania klasowe

dyrektor

wychowawcy

pedagog

cały rok

2. Eliminowanie zachowań agresywnych

 • wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych przez rodziców, wychowawców, nauczycieli i pedagogów
 • zebrania klasowe

dyrektor
wychowawcy
nauczyciele
pedagog

cały rok

VI Podnoszenie poziomu frekwencji

1. Uświadamianie rodzicom odpowiedzialności prawnej za realizację obowiązku szkolnego przez ich dzieci

 • zebrania klasowe
 • indywidualne rozmowy rodziców
  z dyrektorem, wychowawcą, nauczycielami i pedagogami

dyrektor
wychowawcy
nauczyciele
pedagog

cały rok

2. Wspieranie rodzin uczniów
w rozwiązywaniu problemów związanych z nierealizowaniem przez dzieci obowiązku szkolnego

 • dziennik elektroniczny Librus
 • zebrania klasowe, „otwarte czwartki”
 • bieżące pisemne lub telefoniczne informowanie rodziców
  o nieobecnościach dziecka na zajęciach lekcyjnych
 • stała wymiana informacji przez „zeszyty obecności” tzw. kontrolki
 • poradnictwo indywidualne dla rodziców i uczniów

dyrektor

wychowawcy

pedagog

nauczyciele

cały rok

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

 W wyniku działań profilaktycznych uczeń:

 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu profilaktyki,
 • prawidłowo funkcjonuje w środowisku,
 • stosuje w swoim życiu nabyte umiejętności interpersonalne,
 • radzi sobie z występującymi w życiu trudnościami; wie, gdzie szukać pomocy,
 • stosuje zasady zdrowego stylu życia,
 • zna konsekwencje zażywania środków psychoaktywnych (nikotyna, e-papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze) i unika ich stosowania; nie ulega uzależnieniu od mediów, internetu, gier komputerowych czy telefonu komórkowego,
 • ma poczucie bezpieczeństwa, rozwiązuje problemy bez stosowania agresji i przemocy,
 • realizuje obowiązek szkolny i jest świadomy zagrożeń związanych z wagarami.

 

 SPOSOBY REALIZACJI

 

 1. Realizatorzy

Realizatorami Szkolnego Programu Profilaktyki są wszyscy pracownicy wykonujący zadania
zgodnie ze swoimi kompetencjami i zajmowanymi stanowiskami. Główną rolę w realizacji
programu mają wychowawcy, którzy włączają zadania profilaktyczne do planów wychowawczych swoich klas.
Wychowawców klas wspierają pedagodzy oraz pozostali nauczyciele.
Wdrażanie Szkolnego Programu Profilaktyki odbywa się we współpracy z rodzicami.

 

 1. Metody i formy realizacji programu

     Szkolny Program Profilaktyki realizowany jest poprzez:

 • zajęcia profilaktyczne i integracyjne w klasach,
 • wykłady, prelekcje i pogadanki,
 • warsztaty tematyczne,
 • spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, przedstawicielami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,
 • dostarczanie informacji: gazetki, ulotki, plakaty,
 • spektakle teatralne i projekcje filmów,
 • realizację projektów edukacyjnych,
 • rozmowy indywidualne,
 • imprezy integrujące środowisko,
 • organizację konkursów.

 

EWALUACJA

Ocenie poddawane są następujące elementy programu:

 • realizacja działań i programów profilaktycznych,
 • realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • realizacja tematyki z zakresu profilaktyki zawartej w planach pracy wychowawców klas,
 • przekazywanie rodzicom wiedzy na temat profilaktyki na spotkaniach z wychowawcami klas.

Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki monitorowana jest na bieżąco poprzez:

 • bezpośrednie rozmowy z uczniami, nauczycielami, rodzicami,
 • prowadzenie obserwacji uczniów,
 • analizę dokumentacji szkolnej potwierdzającej realizację programu.

 

Skuteczność Szkolnego Programu Profilaktyki badana jest okresowo poprzez:

 • ankietowanie uczniów, rodziców, nauczycieli,
 • wywiady z przedstawicielami społeczności szkolnej.

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji są podstawą do modyfikacji programu.
Na koniec każdego roku szkolnego pedagodzy, wychowawcy, opiekun Samorządu Szkolnego i pielęgniarka szkolna podsumowują efektywność podjętych działań profilaktycznych.

 

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W DZIAŁANIACH PROFILAKTYCZNYCH

 

LP

NAZWA INSTYTUCJI

ADRES

TELEFON

1

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5

ul. Otwocka 3

22 619-01-94

22 619-81-59

2

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI

ul. Jagiellońska 51

22 603-75-55

22 603-75-56

22 619-10-49

3

Straż Miejska VI Oddział Terenowy

ul. J. Młota 3

22 619-22-80

4

Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

ul. Szwedzka 6 lok. 82

500 202 484

5

Sąd - V Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Terespolska 15 a

22 509-16-64

6

Ośrodek Pomocy Społecznej

Stosownie do miejsca zamieszkania ucznia

 

7

Stowarzyszenie dla Rodzin Warszawskie Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne

ul. Ząbkowska 39 m 1/2

22 619-42-67

662 942 993

8

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

Pl. Hallera 5

22 618-25-41

513 127 879