Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

STATUT

 GIMNAZJUM NR 30
im. GEN. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

(tekst ujednolicony)
zatwierdzony uchwałą Rady Szkoły i Rady Rodziców z dnia 12 XI 2015 r.

                                     

Rozdział I - Postanowienia ogólne

 §1

 Gimnazjum nr 30 z siedzibą w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. Szanajcy 17/19, zwane dalej „gimnazjum”, jest szkołą publiczną.

 §2

Organem prowadzącym gimnazjum jest m.st. Warszawa Dzielnica Praga-Północ.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 §3

Gimnazjum działa z mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm., Dz. U. Nr 61 poz. 624 z 2001 r., Dz. U. Nr 80 poz. 542, Dz. U. Nr 3 poz. 1194 z 23 VIII 2001 r., Dz. U. Nr 144 poz. 1615  z dnia 21 XI 2001 r.), Uchwały nr 39/V/99 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie założenia gimnazjów, ustalenia planu ich sieci oraz granic ich obwodów, a także niniejszego statutu.

 §4

 Czas trwania nauki w gimnazjum wynosi 3 lata. Warunkiem podjęcia nauki w gimnazjum jest ukończenie 6-letniej szkoły podstawowej.

 §5

 Od dnia 11 X 2002 roku Gimnazjum nr 30 nosi imię gen. Kazimierza Pułaskiego nadane uchwałą Gminy Centrum z dnia 20 VI 2002 roku. Jednocześnie uchwałą Rady Szkoły z dnia 20 III 2003 r. ustanawia się dzień 4 marca (rocznica urodzin patrona) Świętem Szkoły.

Rozdział II - Cele i zadania gimnazjum

§6

  Celem gimnazjum jest:
  •  kształcenie i wychowanie młodzieży oraz przygotowanie uczniów do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i życia we współczesnym świecie;
  •  zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego;
  •  rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego;
  •  kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu; przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju oraz świata, o kulturze i środowisku naturalnym;
  •  wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
  •  opieka nad uczniami pozostającymi w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
  •  przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
  •  upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń;
  • upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrożeniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;
  • przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;
  • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
  • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
  • wyposażenie uczniów w umiejętności czytania, myślenia logicznego, myślenia naukowego, komunikowania się w języku ojczystym i językach obcych, sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się i pracy zespołowej;
  • profilaktyka młodzieży przed demoralizacją, integracja działań całego środowiska lokalnego na rzecz zapobiegania patologiom społecznym i demoralizacji;
  • edukacja zdrowotna – rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
  • wychowanie młodego człowieka wykazującego się twórczą postawą, odpowiedzialnością i umiejętnością komunikowania; wrażliwego na potrzeby innych ludzi; podejmującego wybory w oparciu o wartości moralne.

 §7

 W gimnazjum organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla uczniów, których rodzice (prawni opiekunowie) wyrażą takie życzenie.

 §8

Gimnazjum umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty i jako szkoła publiczna spełnia następujące zadania:

  • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
  • przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie,
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
  • realizuje programy uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
  • realizuje ramowy plan nauczania,
  • realizuje określone odrębnymi przepisami zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zawarte w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania (załącznik nr 1);
  • organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 §9

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych.
 3. Korzystanie z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Pomoc pedagogiczno-psychologiczną organizuje dyrektor szkoły.
 5. Pomocy pedagogiczno-psychologicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści (pedagodzy, reedukator).
 6. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole jest zadaniem nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniami.

§10

Gimnazjum umożliwia uczniom kształcenie w zakresie technologii informacyjnej. Szkoła zabezpiecza uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego, poprzez blokadę wybranych stron internetowych.  

 §11

 1. Gimnazjum umożliwia uczniom udział w realizacji projektu edukacyjnego, będącego zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.
 2. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu edukacyjnego jest brane pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania.
 3. Projekt jest realizowany w klasie drugiej z zachowaniem określonych etapów i terminów realizacji zawartych w stosownym regulaminie. W wyjątkowych sytuacjach, uczeń może realizować projekt na innym poziomie nauczania w gimnazjum, z inną klasą. Projekty edukacyjne są realizowane jako projekty klasowe przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela.

 Rozdział III - Organy gimnazjum i ich kompetencje

§12

 1. Organami gimnazjum są:
  • Dyrektor gimnazjum,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Samorząd Uczniowski,
  • Rada Szkoły,
  • Rada Rodziców.
 2. Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Szkoły, Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem.  

 §13

Dyrektor gimnazjum kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

  1. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
  • kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą;
  • organizowanie całości pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • zapewnienie właściwej organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego;
  • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki, przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki, występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników;
  • dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz oceny dorobku zawodowego;
  • powierzanie stanowisk kierowniczych w szkole i odwoływanie z nich;
  • powoływanie Rady Szkoły pierwszej kadencji;
  • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez gimnazjum,
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
  • podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów;
  • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Rady Rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
  • dysponowanie środkami finansowymi gimnazjum i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
  • stwarzanie warunków do realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
  2. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 §14

 Dyrektor gimnazjum prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie gimnazjum oraz sprawuje kontrolę jego realizacji, w szczególności  dotyczącą zgłoszenia dziecka do gimnazjum przez rodziców i regularnego uczęszczania przez dziecko na zajęcia lekcyjne.

§15

 Dyrektor gimnazjum ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.

 §16

Dyrektor gimnazjum stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 §17

 W wykonywaniu swych zadań dyrektor gimnazjum współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 §18

 W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne, dodatkowe stanowiska kierownicze.

 §19

 Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 §20

 Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Przewodniczącym Rady jest dyrektor, który odpowiada za zawiadamianie jej członków o terminach i porządkach obrad oraz przygotowuje i prowadzi zebrania.

  §21

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
  • zatwierdzanie planu pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły;
  • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
  • podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
  • podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu projektów przez Radę Szkoły;
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  • podejmowanie uchwał w sprawie wniosków o nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy i nagrodę Burmistrza Dzielnicy; 
  • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  • roczną organizację pracy gimnazjum, tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  • projekt planu finansowego;
  • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  • propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu gimnazjum lub jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły.
 4. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora gimnazjum wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności gimnazjum, nie rzadziej niż dwa razy do roku.
 5. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska dyrektora gimnazjum, którego postępowanie budzi zastrzeżenia członków Rady.

 §22

 1.  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów.
 3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać dyrektorowi gimnazjum, Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły wnioski i opinie w sprawach gimnazjum, a w szczególności dotyczące praw i obowiązków ucznia.
 4. Uczniowie mają prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; redagowania i wydawania gazetki szkolnej; organizowania w porozumieniu z dyrektorem działalności kulturalnej, charytatywnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły.

 §23

 1.  Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw gimnazjum, a w szczególności:
  • uchwala statut gimnazjum i jego zmiany;
  • inicjuje i współorganizuje działania zmierzające do polepszenia warunków nauki i pracy w gimnazjum;
  • opiniuje plan pracy gimnazjum, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla gimnazjum;
  • przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego gimnazjum i opiniuje go;
  • ocenia sytuację oraz stan gimnazjum; występuje z wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego, w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych;
  • gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców, prowadzi działalność celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznacza je na działanie gimnazjum;
  • może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela.
 2. Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata. Dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej składu Rady.
 3. Rada Szkoły składa się w równych liczbach z przedstawicieli nauczycieli, rodziców i uczniów.
 4. Wszelkie sprawy nienależące do kompetencji innych organów szkoły rozstrzyga Rada Szkoły.
 5. Rada Szkoły z grona rodziców z Rady Rodziców powołuje oraz może odwołać dwuosobową Komisję Rewizyjną, której zadaniem jest sprawdzanie zasadności wydawania funduszy zebranych przez Radę Szkoły.
 6. Zasady pracy Rady Szkoły określa regulamin jej działalności.

§24

 1. W gimnazjum działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania;
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 3. Rada Rodziców współpracuje w szczególności z Radą Pedagogiczną i Radą Szkoły poprzez współorganizowanie imprez szkolnych, uroczystości, konkursów i wycieczek.
 4. Zasady pracy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności. 

Rozdział IV - Organizacja gimnazjum

§25

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowego planu nauczania.
 2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.
 3. Arkusz organizacji, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu do dnia 30 kwietnia każdego roku.

 §26

 1. Dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych: obowiązkowych i nadobowiązkowych, w tym wynikających z potrzeby wprowadzania eksperymentów i innowacji oraz zapewnienia zastępstw za nieobecnych nauczycieli. W gimnazjum funkcjonują oddziały tzw. „twórcze”, z rozszerzoną edukacją w zakresie różnych przedmiotów oraz klasy sportowe z rozszerzonym programem nauczania w zakresie koszykówki i siatkówki.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.
 3. Kalendarz każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy.

 §27

 1. Podstawową formą pracy gimnazjum jest system klasowo-lekcyjny.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Przerwy międzylekcyjne są 10 i 15 (śniadaniowa) minutowe, a przerwy obiadowe trwają po 20 minut.
 4. W uzasadnionych przypadkach takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych możliwe jest ustalenie innej długości trwania lekcji i przerw. Zmiana ta wymaga zgody dyrektora gimnazjum.
 5. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
  • od 1 IX do 31 I,
  • od 1 II  do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

§28

Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala dyrektor gimnazjum na podstawie odrębnych przepisów.

§29

 1. Gimnazjum w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne: rozwijające zainteresowania, koła przedmiotowe, uzupełniające wiedzę oraz sportowe.
 2. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi organizowane są zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne.
 3. Dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym opracowuje się indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.
 4. W gimnazjum działa doradztwo zawodowe, które ma na celu:
  • przygotowanie uczniów do świadomego i umiejętnego planowania kariery zawodowej;
  • pomoc uczniom w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej;
  • pomoc wychowawcom i nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu, w ramach zajęć z wychowawcą oraz lekcji przedmiotowych;
  • stworzenie szkolnej bazy danych o zawodach i szkołach ponadgimnazjalnych.

§30

Oferta zajęć pozalekcyjnych opiniowana jest przez Radę Szkoły i zatwierdzana przez dyrektora gimnazjum.

§31

   1. W gimnazjum funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. Jest ona interdyscyplinarną pracownią szkolną, posiada czytelnię umożliwiającą prowadzenie zajęć z grupą uczniów.
   2. Biblioteka pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli, innych pracowników gimnazjum oraz rodziców:
    • udostępnia książki i inne źródła wiedzy;
    • tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji;
    • rozbudza i rozwija zainteresowania oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się;
    • prowadzi edukację czytelniczą uczniów (w grupach i oddziałach);
    • pomaga w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela;
    • organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną;
    • współpracuje, organizując projekty edukacyjne, z pobliskimi bibliotekami publicznymi.
   3. 2a. W ramach biblioteki szkolnej funkcjonuje biblioteka podręczników szkolnych, która gromadzi i wypożycza podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Zasady korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych określa odrębny regulamin.
   4. Czas pracy biblioteki jest każdego roku dostosowywany przez dyrektora gimnazjum do tygodniowego planu zajęć, w taki sposób, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
   5. Szczegółowe zadania biblioteki oraz zasady korzystania z wypożyczalni i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej określa regulamin dostępny w bibliotece i na stronie internetowej szkoły zatwierdzony przez dyrektora gimnazjum.

 §32

     1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w szkole funkcjonuje stołówka.
     2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły.
     3. Stołówka przygotowuje obiady złożone z trzech dań. Cena 1 obiadu podawana jest na początku każdego roku szkolnego.
     4. Obiady wydawane są codziennie w czasie dwóch kolejnych przerw:
      12.30-12.50, 13.35-13.55.
      W czasie lekcji, w godzinach 12.50-13.35, ze stołówki mogą korzystać wyłącznie pracownicy szkoły oraz ci uczniowie, którzy nie mają w tym czasie zajęć.
     5. Uczniowie korzystający ze stołówki są zobowiązani do przestrzegania porządku:
      • wchodzą na stołówkę wtedy, gdy są wolne miejsca przy stołach;
      • nie rozpoczynają jedzenia posiłku, jeżeli nie zdążą go zjeść do końca przerwy, a potem mają jeszcze lekcje;
      • odnoszą naczynia na wyznaczone miejsce;
      • wykonują polecenia kierownika stołówki.

 §33

     1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie gimnazjum pełnione są dyżury nauczycielskie.
     2. Podczas zajęć poza terenem gimnazjum i na czas trwania wycieczek nauczyciele-organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasad odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.
     3. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zbiórek harcerskich odpowiedzialni są instruktorzy ZHP lub ZHR prowadzący drużyny.
     4. Uczniowie nieuczęszczający na zajęcia religii mają obowiązek przebywać w trakcie lekcji w bibliotece szkolnej, pod opieką bibliotekarza a także w Klubie Gimnazjalisty, pod opieką nauczyciela lub pod opieką pedagoga szkolnego.
     5. Szczegółowe zasady dotyczące zapewnienia uczniom bezpieczeństwa znajdują się w załączniku nr 2.

 §34

 W czasie specjalistycznych zajęć nadobowiązkowych i imprez sportowych szkoły opiekę nad uczniami oprócz nauczycieli szkoły, mogą sprawować instruktorzy, z którymi została zawarta umowa na prowadzenie tych zajęć.

 §35

     1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą.
     2. Funkcję wychowawcy dyrektor gimnazjum powierza nauczycielowi, który, jeśli nie zajdą szczególne okoliczności, prowadzi oddział w całym cyklu nauczania.
     3. Rodzice uczniów każdego oddziału mogą wystąpić do dyrektora gimnazjum o zmianę wychowawcy. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem, powinien być podpisany przez 2/3 rodziców danego oddziału. Dyrektor gimnazjum jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. 

 §36

     1. W gimnazjum funkcjonuje Rzecznik Praw Ucznia.
     2. Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Gimnazjum nr 30 im. gen. Kazimierza Pułaskiego oraz Konwencji Praw Dziecka.
     3. Rzecznikiem może być każdy nauczyciel gimnazjum, oprócz dyrektora.
     4. Kadencja Rzecznika trwa 3 lata. Funkcja ta może być sprawowana wielokrotnie.
     5. Rzecznik w sprawowaniu swej funkcji jest niezależny.
     6. Wybory Rzecznika Praw Ucznia odbywają się w I semestrze roku szkolnego.
     7. Rzecznika wybiera cała społeczność uczniowska; wybory organizuje Samorząd Uczniowski.
     8. Funkcja Rzecznika Praw ucznia proponowana jest osobie, która otrzymała najwięcej głosów; w razie odmowy propozycję składa się kolejnej osobie, która otrzymała najwięcej głosów.
     9. Do zadań Rzecznika należy w szczególności:
      • zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w gimnazjum;
      • mediacje między członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia w szkole;
      • reprezentowanie Gimnazjum im. gen. Kazimierza Pułaskiego na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia.
     10. Rzecznik podejmuje działania na wniosek ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) lub wychowawcy w sytuacjach, jeżeli:
      • nastąpiło poważne naruszenie praw ucznia;
      • powtarzają się przypadki naruszania praw ucznia, a wcześniejsze interwencje wychowawcy nie odniosły skutku.
     11. Każdy uczeń ma prawo zgłosić swoją sprawę do Rzecznika Praw Dziecka.

 Rozdział V - Uczniowie

 §37

     1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie mieszkający w jego obwodzie, którzy ukończyli szkołę podstawową.
     2. Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor gimnazjum może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza gimnazjum.
     3. W uzasadnionych przypadkach do gimnazjum mogą uczęszczać uczniowie mieszkający poza jego obwodem. Przyjęcie dzieci spoza obwodu nie może powodować pogorszenia warunków pracy gimnazjum.
     4. Nabór kandydatów do klas pierwszych prowadzony jest drogą elektroniczną.
     5. Gimnazjum prowadzi nabór do oddziałów:
      • ogólnych;
      • z rozszerzoną edukacją tzw. „twórczych”:
       1. z rozszerzoną edukacją w zakresie j. polskiego (dziennikarska),
       2. z rozszerzoną edukacją w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki (ekologiczno-matematyczna),
       3. z rozszerzoną edukacją w zakresie plastyki (plastyczna),
       4. o profilu sportowym (dziewczęta – siatkówka, chłopcy – koszykówka).
     6. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych odbywa się w oparciu o zasady i kryteria zawarte w regulaminie rekrutacji, w którym umieszczone są etapy rekrutacji, obowiązujące terminy oraz liczba punktów, które uczeń może uzyskać w procesie rekrutacji.
     7.  Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany do gimnazjum na podstawie stosownych dokumentów, a w przypadku niemożności ich przedłożenia - na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 §38

     1. Uczeń ma prawo do:
      • zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów, ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
      • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
      • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;
      • opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;
      • korzystania z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
      • swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
      • sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny, ustalonej na podstawie znanych kryteriów;
      • powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów;
      • rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
      • odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas trwania przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych);
      • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
      • korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń gimnazjalnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki;
      • korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej;
      • uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie gimnazjum;
      • wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły;
      • odwołania się od oceny z zachowania oraz od oceny z przedmiotu w sytuacji i na zasadach określonych w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania;
      • do noszenia jednolitego stroju galowego, jeżeli rodzice podejmą taką decyzję w pierwszym roku nauki;
      • warunków zapewniających mu bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej;
      • do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
     2. Uszczegółowione prawa ucznia zawarte są w Kodeksie Ucznia.
     3. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń ma prawo złożyć skargę do Rzecznika Praw Ucznia lub dyrektora szkoły. Pisemną skargę ucznia rozpatruje, w terminie 14 dni od jej złożenia, trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

 §39

Dyrektor szkoły może, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego organu szkoły, podjąć decyzję o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju. Przy podejmowaniu tej decyzji dyrektor bierze pod uwagę zdanie Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej oraz opinię Samorządu Uczniowskiego.

 §40

     1.  Uczeń ma obowiązek:
      • uczyć się systematycznie rozwijając swoje umiejętności, przygotowywać się do zajęć edukacyjnych, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie;
      • regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się;
      • przedstawić w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, zapisane przez rodziców (opiekunów) w dzienniczku ucznia;
      • godnie reprezentować szkołę;
      • dbać o kulturę słowa w gimnazjum i poza nim;
      • odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników gimnazjum oraz innych uczniów;
      • starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania;
      • dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych;
      • brać aktywny udział w życiu szkoły;
      • uczestniczyć w realizacji projektu edukacyjnego;
      • chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny;
      • zmieniać obuwie na obowiązujące w szkole;
      • dbać o odpowiedni strój szkolny;
      • nosić strój galowy podczas wszystkich uroczystości szkolnych;
      • wyłączać przed każdą lekcją lub uroczystością szkolną telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne; w przypadku niezastosowania się do tego obowiązku, telefon lub inne urządzenie elektroniczne uczeń oddaje nauczycielowi, który przekazuje je do sekretariatu szkoły, skąd jest odbierane przez rodziców (opiekunów).
     2. Uszczegółowione obowiązki ucznia zawarte są w Kodeksie Ucznia.

 §41

 Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzje podejmuje dyrektor gimnazjum na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 §42

     1. W szkole funkcjonuje system nagród i kar regulujący:
      • nagradzanie postaw społecznych poprzez stosowanie środków:
       • pochwała ustna w kontakcie indywidualnym,
       • pochwała przed klasą,
       • pochwała na forum szkoły,
       • pochwała pisemna,
       • nagroda rzeczowa,
       • przyznanie dodatkowych punktów w ogólnoszkolnych konkursach klasie wyróżniającej się koleżeńską i prospołeczną postawą;
      • korygowanie niewłaściwych postaw ucznia poprzez stosowanie środków:
       • rozmowy indywidualne z uczniem prowadzone przez: wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły
       • działania wychowawcze podjęte przez pedagoga szkolnego;
       • zadośćuczynienie przez ucznia krzywdzie moralnej;
       • zobowiązanie do podjęcia pozytywnych działań na rzecz społeczności szkolnej;
      • konsekwencje za naruszenie zasad zachowania obowiązujących w szkole oraz norm społecznych poprzez stosowanie środków:
       • upomnienie od wychowawcy klasy w formie ustnej lub pisemnej;
       • ustne upomnienie od dyrektora szkoły;
       • ograniczenie przywilejów i przyjemności;
       • dodanie obowiązków;
       • nagana dyrektora szkoły udzielona w formie pisemnej lub ustnej;
       • obniżenie oceny zachowania;
       • przeniesienie do klasy równoległej na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;
       • złożenie doniesienia do policji w przypadku naruszenia stosownych przepisów prawa.
      • Za uzyskanie znaczącej poprawy wyników nauczania uczniowie mogą otrzymać Nagrodę Generała. Nagrody przyznaje w drodze uchwały Rada Pedagogiczna zgodnie z regulaminem przyznawania nagrody.
     2. Szczegółowe warunki nagradzania lub korygowania postaw ucznia zawarte są w Systemie nagród i kar.
     3. Szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych odnotowuje się na świadectwach szkolnych. Za szczególne osiągnięcia w nauce uczeń może otrzymać świadectwo z wyróżnieniem.
     4. Za wybitne osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie uczniowie klas pierwszych i drugich mogą uzyskać Odznakę Patrona, a uczniowie klas trzecich Nagrodę Patrona. Kandydatami do Odznaki i Nagrody mogą być uczniowie, którzy po I semestrze roku szkolnego spełnili następujące warunki wstępne:
      • wzorowa lub bardzo dobra ocena zachowania,
      • średnia ocen co najmniej 4,5,
      • aktywny udział w życiu klasy i szkoły.
      W drodze uchwały Rada Pedagogiczna zatwierdza przyznanie Nagrody i Odznaki Patrona uczniom, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów za osiągnięcia dydaktyczne, sportowe i wychowawcze. Szczegółowe kryteria znajdują się w regulaminie przyznawania Odznaki Patrona i Nagrody Patrona.
      3a. Za uzyskanie znaczącej poprawy wyników nauczania uczniowie mogą otrzymać Nagrodę Generała. Nagrody przyznaje w drodze uchwały Rada Pedagogiczna zgodnie z regulaminem przyznawania nagrody. 
     5. O przyznanych nagrodach lub zastosowanych karach wychowawca klasy powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.
     6. Po nałożeniu kary uczeń ma prawo odwołać się w ciągu 7 dni do:
      • wychowawcy lub pedagoga - w przypadku, gdy karę nałożył nauczyciel;
      • dyrektora szkoły - w przypadku, gdy karę nałożył wychowawca lub pedagog;
      • dyrektora szkoły - w przypadku, gdy karę nałożył dyrektor; decyzja dyrektora po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.

 §43

     1. Uczeń, który ukończył 18 lat i w sposób rażący nie wypełnia obowiązku szkolnego lub nie przestrzega zapisów zawartych w statucie, może zostać skreślony z listy uczniów gimnazjum.
      O możliwości skreślenia z listy uczniów dyrektor pisemnie informuje ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).
     2. Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów decyzją Rady Pedagogicznej.
     3. Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, może być na wniosek dyrektora szkoły przeniesiony przez kuratora oświaty do innego gimnazjum
     4. Wniosek dyrektora, o którym mowa w ust. 3 następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

Rozdział VI - Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum

§44

     1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
     2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
     3. Wszyscy pracownicy gimnazjum mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły.

§44a

     1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami.
     2. Wicedyrektor wykonuje zadania zalecone przez dyrektora w zakresie:
      • kierowania i nadzorowania pracy dydaktycznej, w szczególności:
       • zabezpieczenie nauczycielom pełnej dokumentacji programowej,
       • nadzorowanie pracy zespołu nauczycieli,
       • nadzorowanie pracy biblioteki szkolnej,
       • nadzór nad opracowaniem harmonogramu zajęć pozalekcyjnych,
       • nadzór nad przygotowaniem uczniów do konkursów przedmiotowych i artystycznych,
       • nadzorowanie właściwej realizacji przez nauczycieli obowiązujących programów nauczania, rytmicznego oceniania uczniów,
      • kierowania i nadzorowania pracy wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności:
       • czuwanie nad właściwym przebiegiem uroczystości i apeli na terenie szkoły,
       • kontrolę dyżurów nauczycieli,
       • organizowanie i kontrolowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
       • nadzorowanie realizacji zadań wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły,
       • kontrolę i nadzorowanie odpowiedniego planowania wycieczek szkolnych, w tym dokumentacji związanej z tymi działaniami,
      • kierowania polityką kadrową poprzez:
       • zgłaszanie wniosków w sprawie wyróżniania, nagradzania i karania pracowników szkoły,
       • przygotowanie projektów oceny pracy podległych nauczycieli,
       • układanie przydziałów czynności dla nauczycieli,
       • udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
       • kształtowanie odpowiedniej atmosfery i dyscypliny pracy w szkole.

§45

     1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
     2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
      • realizowanie obowiązującej w gimnazjum podstawy programowej;
      • zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości;
      • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
      • dostosowanie zajęć do poziomu przygotowania uczniów, które uzyskali na wcześniejszych etapach edukacyjnych;
      • kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
      • przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
      • sprawowanie opieki nad zespołem uczniów realizujących projekt edukacyjny;
      • edukacja medialna, czyli wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
      • edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u ucznia dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
      • kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu;
      • przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji;
      • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
      • systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów;
      • eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
      • systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
      • czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał;
      • współpraca z rodzicami;
      • zapewnianie uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
     3. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
      • uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez szkołę;
      • zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
      • egzekwowanie przestrzegania regulaminu na terenie szkoły;
      • kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
      • pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;
      • właściwe przygotowanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
      • dbanie o poprawność językową, własną i uczniów;
      • stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami;
      • wzbogacanie warsztatu pracy oraz dbanie o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny;
      • wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
      • rzetelne przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych i innych konkursów;
      • udzielanie rzetelnych informacji o postępach ucznia, jego niedociągnięciach oraz zachowaniu;
      • wnioskowanie o pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji;
      • wnioskowanie o pomoc psychologiczną i zdrowotną uczniom, którzy takiej pomocy potrzebują;
      • opracowywanie lub wybór programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych;
      • przedstawianie sprawozdań z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych oraz przedstawianie ich na zebraniach Rady Pedagogicznej, podsumowujących pracę szkoły za poszczególne okresy każdego roku szkolnego;
      • sporządzanie konspektów zajęć edukacyjnych, jeżeli:
       • prowadzą zajęcia hospitowane;
       • prowadzą lekcje otwarte.
     4. Zadania opiekuna stażu.
      • Zadania opiekuna nauczyciela stażysty obejmują w szczególności:
       • pomoc w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego;
       • zapoznanie stażysty z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły, jej specyfiką, tradycjami;
       • analiza dokumentacji przebiegu nauczania nauczyciela stażysty;
       • prowadzenie raz w miesiącu zajęć z uczniami w obecności nauczyciela stażysty i omawianie ich;
       • uczestniczenie raz w miesiącu jako obserwator w prowadzonych przez stażystę zajęciach i omawianie ich;
       • udzielanie instruktażu, wydawanie zaleceń nauczycielowi stażyście, egzekwowanie realizacji tych zaleceń;
       • gromadzenie informacji o realizacji przez nauczyciela zadań wynikających z jego planu rozwoju zawodowego oraz efektach jego działań;
       • opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego;
       • uczestniczenie w pracach komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.
      • Zadania opiekuna nauczyciela kontraktowego obejmują w szczególności:
       • pomoc w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego;
       • analiza dokumentacji przebiegu nauczania nauczyciela kontraktowego;
       • uczestniczenie jako obserwator w prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż zajęciach i omawianie ich (dwa razy w semestrze);
       • prowadzenie dwa razy w semestrze zajęć z uczniami w obecności nauczyciela odbywającego staż i omawianie ich;
       • udzielanie instruktażu, wydawanie zaleceń nauczycielowi kontraktowemu, egzekwowanie ich realizacji;
       • gromadzenie informacji o realizacji przez nauczyciela zadań wynikających z jego planu rozwoju zawodowego oraz efektach jego działań;
       • opracowanie rocznego sprawozdania z pełnionej funkcji wraz z cząstkową oceną dorobku zawodowego nauczyciela (po pierwszym i drugim roku stażu);
       • opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego po ukończeniu stażu przez nauczyciela.
      • Opiekun stażu odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły w szczególności za:
       • rzetelną i systematyczną realizację określonych wyżej zadań;
       • rzetelny i merytorycznie sporządzony projekt oceny dorobku zawodowego.
     5. Nauczyciel ma prawo w szczególności do:
      • zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;
      • wynagrodzenia za wykonywaną pracę, określonego w ustawie - Karta Nauczyciela;
      • ustalenia innego niż pięciodniowy tygodnia pracy w przypadku dokształcania się, wykonywania ważnych społecznie zadań;
      • nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę; okres pracy kwalifikujący się do nagrody jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących z tego tytułu określone są w ustawie - Karta Nauczyciela;
      • dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej;
      • nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
      • odznaczenia „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania;
      • korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony szkoły i właściwych placówek oraz instytucji oświatowych oraz naukowych;
      • oceny swojej pracy;
      • zdobywania stopni awansu zawodowego;
      • opieki ze strony opiekuna stażu (nauczyciel stażysta i kontraktowy);
      • świadczenia urlopowego.
     6. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu lub uchybienia przeciwko porządkowi pracy:
      • za uchybienia godności zawodu lub obowiązkom nauczyciela karami dyscyplinarnymi są:
       • nagana z ostrzeżeniem,
       • zwolnienie z pracy,
       • zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania,
       • wydalenie z zawodu nauczycielskiego,
      • za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu artykułów zawartych w Kodeksie pracy, wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodne z Kodeksem pracy;
      • kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna, której zasady powoływania i funkcjonowania określone są w ustawie – Karta Nauczyciela;
      • zasady postępowania dyscyplinarnego określone są w ustawie – Karta Nauczyciela.

 §46

     1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe. W gimnazjum funkcjonują następujące zespoły przedmiotowe:
      • humanistyczny,
      • przyrodniczy,
      • matematyczno-informatyczno-techniczny,
      • wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa,
      • języków obcych.
     2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora gimnazjum przewodniczący zespołu.
     3. Zadaniami zespołu przedmiotowego są w szczególności:
      •  wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji;
      • opracowanie wymagań edukacyjnych i badanie osiągnięć uczniów;
      • opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych;
      • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
      • współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
      • wymiana doświadczeń pedagogicznych;
      • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację i przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i imprezach ogólnoszkolnych.

 §47

     1. W szkole jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów wynikających w szczególności z:
      • niepełnosprawności,
      • niedostosowania społecznego,
      • zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
      • szczególnych uzdolnień,
      • specyficznych trudności w uczeniu się,
      • zaburzeń komunikacji językowej,
      • choroby przewlekłej,
      • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
      • niepowodzeń edukacyjnych,
      • zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
      • trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
     2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
      • rodzicami uczniów,
      • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
      • placówkami doskonalenia nauczycieli,
      • innymi szkołami i placówkami,
      • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
     3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
      • ucznia,
      • rodziców ucznia,
      • dyrektora szkoły,
      • nauczyciela, wychowawcy klasy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,
      • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,
      • poradni psychologiczno-pedagogicznej,
      • asystenta edukacji romskiej,
      • pracownika socjalnego
      • asystenta rodziny,
      • kuratora sądowego.
     4. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
      • zajęć rozwijających uzdolnienia,
      • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
      • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
      • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
      • warsztatów
      • porad i konsultacji.
     5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
     6. W szkole organizuje się zajęcia:
      • rozwijające uzdolnienia dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
      • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, dla uczniów mających trudności w nauce,
      • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
      • zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne,
      • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
     7. Nauczyciele i specjaliści prowadzą w szczególności:
      • obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniem, mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień;
      • doradztwo edukacyjno-zawodowe.
     8. W przypadku stwierdzenia, iż uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel niezwłocznie udziela uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy i informuje o tym wychowawcę klasy. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy.
     9. Wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej i współpracuje w tym zakresie z rodzicami ucznia oraz - w zależności od potrzeb - z innymi nauczycielami i specjalistami.
     10. O potrzebie i ustalonych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej informuje się rodziców ucznia.
     11. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem zespołu, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. Formy i okres udzielania pomocy są uwzględnione w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
     12. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu. Oceny, w zależności od potrzeb, dokonuje się we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub specjalistyczną.
     13. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu. O terminie każdego spotkania zespołu zawiadamia rodziców ucznia dyrektor szkoły.
     14. Kształcenia ucznia niepełnosprawnego, niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 lat.

 §48

     1. Wychowawca oddziału pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym gimnazjum. Jest animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych.
     2. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:
      • otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów;
      • utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów;
      • planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, które rozwijają i integrują zespół;
      • informowanie, w określonym terminie, uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;
      • współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań wychowawczych;
      • współpraca z pedagogiem szkolnym;
      • kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków, zgodnie z obowiązującym harmonogramem;
      • pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy;
      • dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
      • systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej.
     3. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz innych właściwych placówek, instytucji oświatowych i naukowych.
     4. Nauczyciele uczący w danej klasie tworzą zespół oddziałowy. Pracą zespołu oddziałowego kieruje wychowawca.
     5. Do zadań zespołu oddziałowego należą w szczególności:
      • ustalenie zestawów programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
      • analizowanie postępów i osiągnięć uczniów z danego oddziału;
      • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych;
      • analizowanie wyników sprawdzianów wewnątrzszkolnych oraz wyników oceniania zewnętrznego (dotyczy zespołów klas I);
      • wspólne ustalanie ocen zachowania;
      • opracowywanie indywidualnych programów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
      • doskonalenie warsztatu pracy członków zespołu poprzez wymianę doświadczeń, konsultacje, udział w lekcjach otwartych.
     6. Nauczyciele, którym powierzono funkcję wychowawcy wchodzą w skład zespołu wychowawczego, którego zadaniem jest tworzenie wspólnej koncepcji pracy wychowawczej szkoły.

§49

     1. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
      • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;
      • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
      • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży;
      • organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego;
      • rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi, w ścisłej współpracy z wychowawcami klas;
      • omawianie z wychowawcami, raz w miesiącu, spełniania obowiązku szkolnego uczniów (w przypadku dłuższej nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia pedagodzy podejmują działania przewidziane prawem – wysyłają informację do Sekcji ds. Nieletnich i Patologii, kontaktują się z Sądem Rodzinnym, kuratorami sądowymi);
      • nadzorowanie w trakcie lekcji korytarzy i pomieszczeń szatni;
      • udzielanie uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia;
      • udzielanie porad rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;
      • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
      • wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej i właściwych kompetencyjnie organizacji pozarządowych;
      • koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej, opracowywanie strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniami;
      • dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w gimnazjum;
      • systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności;
      • wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia;
      • udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
      • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§49a

     1. Do zadań terapeuty pedagogicznego – reedukatora należy w szczególności:
      • prowadzenie terapii pedagogicznej dla uczniów mających takie zalecenia, wynikające z opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;
      • pomoc rodzicom (prawnym opiekunom) w pracy z dzieckiem dyslektycznym; 3) stały kontakt z nauczycielami uczącymi w celu wspomagania pracy z uczniami mającymi trudności w uczeniu się; 4) współpraca z wychowawcami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną i rodzicami.

§49b

   1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
    • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
    • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
    • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
    • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
    • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
    • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     §50

     Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania, w szczególności:
     • gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki dokonując ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego;
     • gromadzi czasopisma popularnonaukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne
     • udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń do pracowni przedmiotowych;
     • rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i z indywidualnymi zainteresowaniami;
     • udziela informacji bibliotecznych i tekstowych, informuje o nowych nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych;
     • udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej;
     • współpracuje z innymi nauczycielami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji;
     • przeprowadza analizy stanu czytelnictwa;
     • opracowuje roczne plany pracy biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli, wychowawców i zespołów przedmiotowych i oddziałowych;
     • systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem;
     • dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych, prowadząc odpowiednią dokumentację;
     • organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną; umożliwia uczniom korzystanie z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej;
     • systematycznie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego;
     • prowadzi dokumentację biblioteki.
     • Organizuje bibliotekę podręczników szkolnych i koordynuje korzystanie przez uczniów z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej budżetu państwa.

     §51

     W gimnazjum powołany jest koordynator do spraw bezpieczeństwa. Do jego zadań należy:
     • czuwanie nad realizacją priorytetowych zadań szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów (realizacja programu wychowawczego i programu profilaktyki);
     • koordynowanie realizacji zadań dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły w zakresie bhp uczniów; przeprowadzanie kontroli wewnętrznej dotyczącej bhp uczniów w szkole;
     • kontrolowanie przestrzegania zapisów statutowych związanych z bezpieczeństwem uczniów i dyscypliną szkolną.  

     §52

    1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania gimnazjum, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor gimnazjum.
    2. W szkole istnieją następujące stanowiska administracji i obsługi:
     • kierownik gospodarczy,
     • sekretarz szkoły,
     • kierownik stołówki,
     • pracownik ds. obsługi informatycznej,
     • woźna,
     • dozorca,
     • konserwator,
     • kucharz,
     • pomoc kuchenna.
    3. Do zadań kierownika gospodarczego należy w szczególności:
     • zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania szkoły;
     • dbałość o realizację rocznego budżetu placówki;
     • kierowanie zespołem pracowników administracji i obsługi;
     • nadzorowanie remontów;
     • prowadzenie księgi inwentarzowej szkoły;
     • prowadzenie pełnej dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
     • nadzorowanie pracy stołówki szkolnej;
     • dbałość o wykonywanie rocznych przeglądów technicznych budynku.
    4. Do zadań sekretarza należy w szczególności:
     • przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji;
     • wystawianie różnorodnych druków i zaświadczeń;
     • zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych;
     • prowadzenie archiwum;
     • obsługa interesantów, udzielanie informacji;
     • prowadzenie dokumentacji szkoły;
     • przygotowywanie umów o pracę nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły oraz innych druków i aktów kadrowych;
     • kontrola terminowości badań lekarskich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły;
     • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników administracyjno-obsługowych;
     • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich wszystkich pracowników szkoły.
    5. Do zadań kierownika stołówki należy w szczególności:
     • kierowanie pracą stołówki szkolnej;
     • nadzór nad pracą kucharza i pomocy kuchennej;
     • zakup artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowywania posiłków;
     • przyjmowanie od rodziców wpłat na obiady.
    6. Do zadań pracownika ds. obsługi informatycznej należy w szczególności:
     • kontrola i zarządzanie siecią komputerową w szkole;
     • wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego;
     • kserowanie materiałów na potrzeby szkoły.
    7. Do zadań woźnej należy w szczególności:
     • utrzymywanie w czystości i porządku pomieszczeń szkolnych;
     • utrzymywanie właściwego porządku i zabezpieczanie poszczególnych szatni;
     • informowanie kierownika gospodarczego szkoły o zaistniałych usterkach.
    8. Do zadań dozorcy należy w szczególności:
     • nadzorowanie bezpieczeństwa budynku;
     • codzienne sprawdzanie zamknięcia okien w budynku;
     • sprzątanie i odśnieżanie terenu wokół szkoły.
    9. Do zadań konserwatora należy w szczególności:
     • dokonywanie systematycznych przeglądów poszczególnych pomieszczeniach szkoły;
     • usuwanie bieżących usterek, powstałych w budynku szkoły i wokół niej;
     • zakup, po uzgodnieniu z kierownikiem gospodarczym, narzędzi niezbędnych do prac konserwatorskich;
     • ocena stanu urządzeń technicznych w szkole.
    10. Do zadań kucharza należy w szczególności:
     • sporządzanie jadłospisów, przygotowywanie i wydawanie posiłków;
     • utrzymywanie należytej czystości w pomieszczeniach stołówki szkolnej.
    11. Do zadań pomocy kuchennej należy w szczególności:
     • pomoc kucharzowi w przygotowaniu posiłków w stołówce szkolnej;
     • wydawanie posiłków w stołówce szkolnej;
     • utrzymywanie w należytej czystości pomieszczeń stołówki szkolnej.
    12. Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do:
     • zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań administracyjnych lub zadań związanych z obsługą szkoły;
     • wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację zadań administracyjnych lub zadań związanych z obsługą szkoły;
     • wynagradzania za wykonywaną pracę, określonego w stosownych przepisach;
     • dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłacanego na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek strefy budżetowej;
     • nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę;
     • nagrody Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej;
     • środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami;
     • świadczeń urlopowych określonych w Kodeksie Pracy;
     • korzystania ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

    Rozdział VII - Współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi)

     §53

    1. Dla zapewnienia warunków sprzyjających osiąganiu jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania gimnazjum podejmuje współpracę z rodzicami uczniów. 
    2. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:
     • kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami w ramach ustalonych dni otwartych i zebrań;
     • porad pedagoga szkolnego;
     • występowania z inicjatywami wzbogacającymi działalność gimnazjum;
     • przedstawiania opinii dotyczących pracy gimnazjum i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi gimnazjum oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów w Radzie Szkoły.
    3. Do obowiązków rodziców w ramach współpracy ze szkołą, należy:
     • wspieranie procesu nauczania i wychowania;
     • kontaktowanie się z wychowawcą i nauczycielami przynajmniej cztery razy w roku, w czasie zebrań z rodzicami;
     • zapewnienie dziecku wymaganych podręczników, odpowiedniego stroju szkolnego i dbanie o wygląd zgodny z wymaganiami gimnazjum;
     • udzielanie, w miarę swoich możliwości, pomocy organizacyjnej i materialnej gimnazjum;
     • informowanie szkoły o przewidywanej dłuższej nieobecności dziecka i bieżące usprawiedliwianie nieobecności, zgodnie z zapisami harmonogramu działań podejmowanych w celu zapobiegania absencji uczniów na zajęciach lekcyjnych; dopuszcza się usprawiedliwianie nieobecności w formie notatki w dzienniczku oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie pisemnej lub ustnej.

     Rozdział VIII - Postanowienia końcowe

     § 54

     Gimnazjum jest jednostka budżetową, finansowaną przez m. st. Warszawa. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. Gimnazjum może prowadzić działalność gospodarczą, której celem jest wspieranie finansowe placówki.

      § 55

    1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
    2. Tablice i stemple zawierają nazwę, numer porządkowy, imię i siedzibę gimnazjum.

    § 56

    Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

     § 57

    Gimnazjum posiada własny sztandar i ceremoniał.

     § 58

    Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

     § 59

    Dyrektor szkoły zobowiązany jest do ujednolicania tekstu statutu po każdej jego nowelizacji.  

     § 60

     Załącznikami do statutu są:
     • Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania,
     • Zasady Bezpieczeństwa w Szkole.