Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Regulamin oceny zachowania

Regulamin oceniania zachowania uczniów 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami - rozp. MEN z dnia 20 VIII 2010 r.)

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 

1. Kryteria oceniania zgodne są ze Statutem Gimnazjum nr 30 im. gen. K. Pułaskiego i Programem Wychowawczym Szkoły. 
2. Ocena zachowania ucznia uwzględnia w szczególności: 
- wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
- dbałość o honor i tradycje szkoły; 
- dbałość o piękno mowy ojczystej; 
- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
- godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią; 
- okazywanie szacunku innym osobom; 
- uczestnictwo w projekcie edukacyjnym. 
3. Ocena zachowania nie ma wpływu na: 
- oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 3a i 3b). 
3a. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
3b. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy trzeciej nie kończy szkoły. 
4. Śródroczną (semestralną) oraz roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 
wzorowe - wz 
bardzo dobre - bdb 
dobre - db 
poprawne - pop 
nieodpowiednie - ndp 
naganne - ng 
5. Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra.

 

§ 2
Tryb i zasady ustalania oceny zachowania uczniów

 

1. Obowiązkiem nauczyciela wychowawcy jest zapoznanie uczniów (na pierwszej lekcji wychowawczej) i rodziców (na pierwszym zebraniu klasowym) ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania uczniów i procedurami wystawiania ocen. Zapoznanie się z regulaminem oceniania zachowania rodzice potwierdzają podpisami pod protokołem pierwszego zebrania klasowego. 
2. Rodzice zobowiązani są do stałego kontaktu z wychowawcą klasy (w szczególnie uzasadnionych przypadkach z pedagogiem szkolnym) w celu uzyskiwania na bieżąco informacji o zachowaniu dziecka. 
3. Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania w terminie określonym przez dyrektora gimnazjum. Przy ustalaniu ocen zachowania uczniów wychowawca kieruje się: 
- opinią nauczycieli zespołu klasowego; 
- opinią uczniów danej klasy; 
- samooceną ucznia. 
4. Wychowawca klasy, na miesiąc przed terminem posiedzenia rocznej klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, na zebraniu klasowym, informuje rodziców uczniów o proponowanych ocenach zachowania. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z propozycjami ocen podpisami w zeszycie klasowym. 
5. Proponowana ocena zachowania może ulec zmianie, jeżeli uczeń nie spełni warunków zawartych w §3 regulaminu. 
6. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem §4 ust.1 oraz §5 ust. 1 regulaminu.

 

§ 3
Szczegółowe kryteria ocen zachowania ucznia.

 

1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- przestrzega statutu i regulaminu gimnazjum (m.in. zmienia obuwie; nosi odpowiedni strój szkolny, zgodnie z wymaganiami szkoły); 
- wypełnia obowiązki szkolne na miarę swoich możliwości; 
- odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów oraz innych osób dorosłych 
- dba o kulturę słowa w szkole i poza nią; 
- dba o zdrowie i przestrzega zasad higieny np. nie pali, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków; 
- dba o ład i porządek; mienie szkolne, własne i innych; 
- terminowo realizuje przydzielone w projekcie edukacyjnym zadania. Dopuszcza się 6 godzin nieusprawiedliwionych i 10 spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą, a ponadto: 
- wyróżnia się aktywnością w życiu klasy i szkoły; 
- odznacza się wysoką kulturą osobistą; 
- współpracuje z innymi uczniami (m.in. w ramach pomocy koleżeńskiej); 
-aktywnie realizuje zadania wynikajšce z pracy w projekcie edukacyjnym. Dopuszcza się jedynie 5 spóźnień usprawiedliwionych w semestrze. 

3. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 
- wnosi twórczy wkład w rozwój szkoły; 
- godnie reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych; 
- inicjuje działania na rzecz szkoły i społeczności szkolnej; 
- aktywnie reaguje na wszelkie przejawy zła; 
- wnosi znaczący wkład w realizację klasowego projektu edukacyjnego; pełni funkcję lidera grupy, zgłasza propozycje dotyczšce działań w projekcie, przestrzega ustalonych terminów. 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
- sporadycznie nie spełnia wymaganych kryteriów na ocenę dobrą, 
- ale właściwie reaguje na upomnienia nauczycieli i pracowników szkoły, 
- oraz innych osób dorosłych, 
- nie realizuje w terminie przydzielonych zadań wyznaczonych w projekcie edukacyjnym. 
Dopuszcza się 20 godzin nieusprawiedliwionych i spóźnienia usprawiedliwione, o ilości których decyduje wychowawca. 

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 
- często nie spełnia wymaganych kryteriów na ocenę dobrą, 
- utrudnia prowadzenie zajęć edukacyjnych; 
- jest niekulturalny, arogancki w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów; 
- nie wykonuje poleceń nauczycieli i pracowników szkoły; 
- niszczy mienie szkoły i uczniów; 
- ulega nałogom; 
- nie realizuje przydzielonych zadań w projekcie edukacyjnym. 
Dopuszcza się 60 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze. 

6. Ocenę naganną uczeń otrzymuje za: 
- drastyczne wykroczenia przeciwko statutowi i regulaminowi szkoły; 
lub chuligańskie wybryki; 
lub stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej; 
lub stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu; 
lub dewastację mienia szkoły; 
lub wywieranie negatywnego wpływu na rówieśników; 
lub dużą liczbę godzin nieusprawiedliwionych (powyżej 60).

 

§ 4
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 

1. Uczeń, który otrzymał propozycję rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania niezgodną z jego oczekiwaniami, ma możliwość uzyskania oceny o jeden stopień wyższej, jeżeli spełni następujące warunki: 
- w ciągu 5 dni od otrzymania propozycji oceny złoży do wychowawcy klasy pisemną prośbę o umożliwienie poprawy oceny zachowania, 
- do końca roku szkolnego uczeń będzie wyróżniał się wysoką kulturą osobistą; 
- wykaże się widoczną aktywnością i działaniami na rzecz klasy i szkoły; 
- nie będzie miał żadnych nieusprawiedliwionych godzin i spóźnień. 
2. Na trzy dni przed roczną klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną wychowawca podejmuje decyzję o zmianie lub utrzymaniu oceny zachowania, po wcześniejszej konsultacji z nauczycielami zespołu klasowego, uczniami danej klasy i zapoznaniem się z samooceną ucznia.

 

§ 5
Tryb odwoławczy

 

1. Uczeń, rodzice lub prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora gimnazjum, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została wystawiona niezgodnie z trybem ustalania tej oceny. Zastrzeżenia na piśmie mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
2. W przypadku stwierdzenia wystawienia oceny klasyfikacyjnej zachowania niezgodnie z regulaminem, dyrektor gimnazjum powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
3. W skład komisji wchodzą: 
- dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji; 
- wychowawca klasy; 
- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 
- pedagog; 
- przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
- przedstawiciel rady rodziców. 
4. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
5. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej. 
6. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna.