Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Program wychowawczy

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, 
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem 
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; 
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, 
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, 
to znaczy, ażeby również 
umiał bardziej być nie tylko z drugich, ale i dla drugich."
 

(Jan Paweł II Przemówienie w UNESCO 02.06.1980)

 

 

Szkolny program wychowawczy Gimnazjum Nr 30 
im. gen. Kazimierza Pułaskiego

 

Szkolny program wychowawczy jest podstawą do rozplanowania w sposób szczegółowy zadań wychowawczych w każdej grupie wychowawczej i klasie naszej szkoły.

Misja szkoły:
        
Stworzyć w szkole przyjaznej dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju.

 

Pragniemy aby nasza szkoła była:
-
Bezpieczna
- Twórcza
- Opiekuńcza
- Zdrowa

Nasze wartości to:
-
Tolerancja
- Opiekuńczość
- Przyjaźń
- Dobro
- Prawość
- Uczciwość

W pracy wychowawczej stosujemy między innymi następujące metody pracy:
-
Dyskusje na forum grupy
- Scenki rodzajowe
- Twórczość artystyczna i literacka
- Gry dydaktyczne
- Trening umiejętności
- Projektowanie dokumentów
- Projekty edukacyjne

Formy pracy:
-
Praca w zespołach zadaniowych
- Praca w grupach
- Praca indywidualna
- Praca zbiorowa

 Możliwości samorealizacji, rozwoju zainteresowań, wyrównanie braków edukacyjnych uczniów:

I. Klasy sportowe z rozszerzonym programem wychowania fizycznego w zakresie: 
  - koszykówka – chłopcy, siatkówka - dziewczęta
  - unihokej – dziewczęta i chłopcy

II. Klasy z rozszerzoną edukacją w zakresie:
  - przedmiotów przyrodniczych i matematyki
  - języka polskiego
  - plastyki

III. Koła przedmiotowe
IV. Koła zainteresowań
 V. Zajęcia sportowe
VI. Zespoły wyrównawcze

VII. Samorząd Uczniowski 
 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 30

 

Naczelny cel wychowania: 
Wychowanie młodego człowieka wykazującego się twórczą postawą, odpowiedzialnością i umiejętnością komunikowania; wrażliwego na potrzeby innych ludzi; podejmującego wybory w oparciu o wartości moralne.

Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego:
- Opieka wychowawców i nauczycieli nad biologicznym i psychicznym rozwojem wychowanków.
- Ochrona wychowawcza nad funkcjonowaniem ucznia w środowisku rówieśników
i w życiu społeczności lokalnej.
- Przygotowanie młodego człowieka do samodzielnego życia i brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
- Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.
- Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość
do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
- Kształtowanie postaw ważnych dla rozwoju społecznego uczniów, takich jak: postawa obywatelska, poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu, poszanowanie innych kultur i tradycji.
- Podejmowanie działań zapobiegających wszelkiej dyskryminacji.

Zadania nauczyciela wychowującego: 
- Kreowanie sytuacji pozwalających na twórczą i aktywną działalność dziecka, wynagradzanie efektów i osiągnięć. 
- Wspomaganie rozwoju osobowego ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, moralnym, zdrowotnym, estetycznym i duchowym. 
- Kształtowanie umiejętności porozumiewania się poprzez prowadzenie właściwego dialogu. 
- Zaszczepianie postaw pozytywnego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów wobec własnych i cudzych zachowań. 
- Kreowanie postaw tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych ludzi.

 

 WIZERUNEK ABSOLWENTA - w świetle realizacji programu wychowawczego naszej szkoły

Absolwent gimnazjum dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać.

 1. Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty, prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy innych. Wie, że istnieją różne sposoby komunikacji, uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami, potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji.
 1. Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań. Wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie, wytrwale
  i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych. Napotykając na problem, stara się go rozwiązać. Jeśli trzeba, zwraca się o pomoc do osób ze swego najbliższego toczenia i korzysta z niej. Wykorzystuje nowe źródła wiedzy. Działając w grupie, poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.
 1. Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o ogólnie przyjęty system wartości. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje. Szanuje tradycje szkoły.
 1. Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.

 

Rola wycieczek szkolnych

 Ważną rolę w procesie nauczania i wychowania odgrywają wycieczki szkolne organizowane w ramach edukacji kulturalnej oraz wycieczki o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Spełniają one ważne funkcje poznawcze, wychowawcze i zdrowotne.
W czasie 3-letniej nauki w gimnazjum uczniowie powinni wziąć udział w podanych wycieczkach:
a) w zakresie edukacji kulturalnej:
   - wyjście do teatru,
   - zwiedzanie muzeum (np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowe ...),
b) w zakresie krajoznawstwa i turystyki:
   - wycieczka po Pradze,
   - zwiedzanie Starego Miasta i Traktu Królewskiego, Łazienek, Wilanowa, Cmentarza Powązkowskiego.
W miarę możliwości wychowawcy organizują imprezy wyjazdowe, mające na celu poznanie kraju oraz zielone szkoły.

 

Realizacja zadań wychowawczych

Obszar

Zadania

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

termin

I. Tworzenie na terenie szkoły warunków
do samorealizacji, rozwoju zainteresowań
i wyrównywania braków edukacyjnych

1. Stworzenie bogatej oferty edukacyjnej szkoły

 • klasy z rozszerzoną edukacją oraz klasy o profilu sportowym

dyrektor
nauczyciele

cały rok

2. Stworzenie oferty różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania uczniów

 • zajęcia pozalekcyjne
 • warsztaty
 • innowacje pedagogiczne

nauczyciele

cały rok

3. Rozwój zainteresowań uczniów

 

 

 • konkursy wewnątrzszkolne i międzyszkolne
 • projekty i przedsięwzięcia oferowane przez instytucje i placówki zewnętrzne

nauczyciele

 

cały rok

 

4. Podejmowanie działań umożliwiających wyrównywanie braków edukacyjnych uczniów

 

 • zajęcia wyrównawcze, konsultacje w ramach KN, godziny testowe dla uczniów klas trzecich
 • współpraca z instytucjami oferującymi pomoc uczniom słabszym
 • respektowanie zaleceń PPP
 • pomoc koleżeńska

nauczyciele

wychowawcy

pedagodzy

 

cały rok

 

II. Kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu
i społecznemu uczniów wymaganych przez podstawę programową

1. Pobudzanie aktywności poznawczej i rozwijanie umiejętności twórczego myślenia

 

 • aktywizujące metody nauczania, praca metodą projektu
 • zajęcia pozalekcyjne
 • konkursy, olimpiady, zawody
 • wskazywanie autorytetów, spotkania z absolwentami
 • propagowanie czytelnictwa
  i korzystania z zasobów biblioteki
 • wskazywanie źródeł zdobywania wiedzy

nauczyciele

wychowawcy

bibliotekarze

cały rok

cały rok (oferta dostępna
we wrześniu)
cały rok

cały rok

cały rok

2. Pogłębianie wiedzy o sobie; uświadamianie własnych dążeń, poczucia własnej wartości, rozwijanie odpowiedzialności za siebie

 

 • warsztaty integracyjne
  w klasach pierwszych
 • rozmowy z pedagogami
  i wychowawcami
 • zajęcia z wychowawcą
 • doradztwo zawodowe
 • projekty edukacyjne

wychowawcy

pedagodzy

doradca zawodowy

 

cały rok

 

3. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych

 

 • zajęcia edukacyjne i wychowawcze
 • zajęcia pozalekcyjne
 • warsztaty integracyjne i zajęcia profilaktyczne
 • rozmowy z nauczycielami, wychowawcami i pedagogami
 • spotkania z absolwentami gimnazjum

wychowawcy

pedagodzy

nauczyciele

 

cały rok

 

4. Kształtowanie potrzeby samorealizacji, kreatywności i przedsiębiorczości

 

 • zajęcia z wychowawcą, lekcje wos-u
 • doradztwo zawodowe
 • warsztaty, zajęcia pozalekcyjne, wyrównawcze
 • udział w życiu szkoły – angażowanie się w przygotowania uroczystości, spotkań, wspólnej zabawy, kiermaszy charytatywnych

nauczyciele

wychowawcy

doradca zawodowy

opiekun samorządu szkolnego

cały rok

 

III. Podejmowanie działań umożliwiających uczniom funkcjonowanie we współczesnym świecie

 

1. Uczenie szacunku wobec prawa

 • przestrzeganie Statutu Szkoły i Kodeksu Ucznia
 • zajęcia z wychowawcą
 • lekcje wos-u
 • warsztaty prowadzone przez Straż Miejską i Policję

nauczyciele

wychowawcy

nauczyciele wos-u

pedagodzy

 

cały rok 

2. Kształtowanie właściwych postaw i form współżycia społecznego m.in. kulturalne zachowanie się w różnych sytuacjach; szacunek wobec innych osób, zasady savoir- vivre

 • udział w uroczystościach szkolnych i imprezach kulturalnych
 • wszystkie zajęcia (lekcje
  i zajęcia pozalekcyjne)
 • konkursy

nauczyciele
wychowawcy
pedagodzy

cały rok 

 

3. Uczenie współodpowiedzialności za losy jednostki i grupy

 • zajęcia z   wychowawcą
 • lekcje wos-u, jęz. polskiego, historii
 • lekcje religii

nauczyciele
wychowawcy
pedagodzy

cały rok 

4. Kształcenie tolerancji wobec odrębności wyglądu, przekonań, niepełnosprawności

 • lekcje religii
 • zajęcia z wychowawcą
 • lekcje wos-u

nauczyciele
wychowawcy
pedagodzy

cały rok 

5. Wyrabianie nawyków korzystania z dóbr kulturalnych i uczestniczenia w życiu kulturalnym stolicy i kraju

 • wycieczki
 • wyjścia do kina, teatru,
 • do muzeów, na wystawy
 • korzystanie z oferty wydarzeń kulturalnych stolicy

wychowawcy
nauczyciele

 

cały rok 

 

6. Kształcenie umiejętności samodzielnej pracy w czytelni i korzystania z katalogów

 • lekcje biblioteczne
 • wizyty indywidualne uczniów
  w bibliotece

bibliotekarze

cały rok 

 

7. Rozwijanie pasji i wykorzystywanie swoich mocnych stron

 • zajęcia z wychowawcą
 • inne przedmioty

wychowawcy
nauczyciele

cały rok 

8. Kształcenie umiejętności korzystania
z różnych źródeł informacji oraz świadomego wyboru informacji medialnych

 • zajęcia   z wychowawcą
 • zajęcia informatyczne,
 • lekcje wos-u, jęz. polskiego, historii

wychowawcy

nauczyciele

cały rok 

9. Przeciwdziałanie cyberprzemocy

 • zajęcia z   wychowawcą
 • spotkania z pedagogiem
 • lekcje informatyki

wychowawcy
pedagodzy
nauczyciele informatyki

cały rok 

10. Kształtowanie postawy przyjaźni miedzy ludźmi różnych narodów, ras, światopoglądów

 • zajęcia z   wychowawcą
 • lekcje wos-u, historii, geografii, jęz. polskiego, religii

wychowawcy
nauczyciele

cały rok 

IV. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

1. Kształtowanie postawy patriotycznej

 • zajęcia z wychowawcą
 • lekcje historii, wos-u, inne przedmioty

wychowawcy
nauczyciele 

cały rok 

2. Kształtowanie postawy obywatelskiej zgodnej z ideą demokracji
- prawa i obowiązki ucznia w oparciu
  o Statut Szkolny
- bezpieczny uczeń
- wdrażanie do uczestnictwa w życiu politycznym kraju

 • zajęcia z wychowawcą
 •  spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej
 • prawybory

wychowawcy nauczyciele

pedagodzy

nauczyciel wos-u

cały rok
cały rok

wg potrzeb

3. Działanie Samorządu Uczniowskiego

 • wybory wśród reprezentantów klas
 • opracowanie planu pracy SU
 • realizacja zaplanowanych działań

opiekun Samorządu Uczniowskiego

Rada SU wraz z opiekunem

do końca IX

do końca IX

4. Uczestnictwo w obchodach świąt państwowych

 • uroczystości szkolne i pozaszkolne
 • zajęcia z wychowawcą
 • lekcje historii i wos-u

wychowawcy nauczyciele
opiekun pocztu sztandarowego

cały rok

5. Rozwijanie patriotyzmu poprzez poznawanie piękna ojczyzny

 • wycieczki

wychowawcy
nauczyciele

cały rok

6. Rozwijanie szacunku do miejsc pamięci narodowej

 • wycieczki

wychowawcy
nauczyciele

cały rok

7. Uczestnictwo w imprezach lokalnych

 • imprezy dzielnicowe

wychowawcy
nauczyciele

cały rok

V. Kultywowanie tradycji szkoły

1. Poznanie historii Szkoły
i jej osiągnięć

 • uroczystości szkolne
 • zajęcia z wychowawcą

wychowawcy
nauczyciele

cały rok

2. Popularyzacja sylwetki Patrona Szkoły

 • zajęcia z wychowawcą
 • lekcje historii
 • obchody Dnia Patrona
 • konkurs wiedzy o Patronie
 • przyznawanie Odznak i Nagród Patrona

wychowawcy
nauczyciele

 

cały rok

 

3.Dokumentowanie życia szkoły

 • kronika szkoły
 • gazetka szkolna
 • strona internetowa

wyznaczeni nauczyciele

cały rok

4. Kultywowanie szkolnego ceremoniału:
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
- ślubowanie klas I-ych
- Święto Niepodległości
- Święta Bożego Narodzenia
- Święta Wielkanocne
- Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
- uroczyste zakończenie roku szkolnego

 • uroczystości szkolne
 • zajęcia z wychowawcą

nauczyciele
wychowawcy

cały rok

5. Organizacja Dni Integracji dla uczniów klas I

 • zajęcia z wychowawcą
 • zajęcia integracyjne z nauczycielami
  i uczniami gimnazjum

wychowawcy
nauczyciele

wrzesień

6. Wdrażanie uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły

 • apele
 • konkursy szkolne
 • uroczystości szkolne
 • imprezy

dyrektor
nauczyciele

cały rok

7. Dbanie o wystrój szkoły

 • gazetki szkolne
 • gabloty z osiągnięciami uczniów
 • konkurs na dekoracje klasowe

wychowawcy
wyznaczeni nauczyciele

cały rok

8. Organizowanie wystaw prac uczniów na forum szkoły

 • wystawy
 • tematyczne i pokonkursowe

nauczyciele

cały rok

9. Propagowanie wśród uczniów wizerunku wybitnych absolwentów

 • tablica informacyjna o absolwentach wyróżnionych Nagrodą i Odznaką Patrona

Wyznaczeni nauczyciele

cały rok

10. Promocja Szkoły wśród społeczności lokalnej

 • organizacja i udział w imprezach
  o charakterze lokalnym
 • Dzień Otwarty Szkoły
 • konkursy dla szkół dzielnicy

dyrekcja
nauczyciele

cały rok

11. Budowanie pozytywnego wizerunku klasy i szkoły

 • uroczystości szkolne
 • zajęcia z wychowawcą

dyrekcja wychowawcy
nauczyciele

cały rok

VI. Preorientacja zawodowa

1. Realizacja zajęć z wychowawcą pod hasłem „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość”

 • zajęcia z wychowawcą
 • spotkania z koordynatorem do spraw doradztwa zawodowego
 • pogadanka z doradcą zawodowym, psychologiem

wychowawcy

koordynator do spraw doradztwa zawodowego

pedagodzy

cały rok 

2. Udział w spotkaniach
z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych

 • prezentacje szkół ponadgimnazjalnych

dyrekcja

II semestr

3. Udział uczniów w otwartych dniach
w szkołach ponadgimnazjalnych

 • wycieczki tematyczne

wychowawcy
koordynator do spraw doradztwa zawodowego

II semestr

4. Udział w Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektyw w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

 • wycieczki tematyczne

wychowawcy
koordynator do spraw doradztwa zawodowego

wg planu

5. Uczestnictwo uczniów i rodziców
w konsultacjach prowadzonych przez doradcę zawodowego na terenie szkoły oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 • konsultacje indywidualne

wychowawcy
koordynator do spraw doradztwa zawodowego
pedagodzy

cały rok 

6. Pomoc doradcy zawodowego przy wyborze szkoły i zawodu przez uczniów

 • warsztaty
 • konsultacje indywidualne

wychowawcy
koordynator do spraw doradztwa zawodowego
pedagodzy

cały rok 

VII. Wychowanie do życia w rodzinie

 1.Uświadamianie roli rodziny:

- uświadamianie wpływu rodziny na nasze życie
- pielęgnowanie pozytywnych relacji
w rodzinie
- kształtowanie szacunku do rodziny
- znalezienie swojego miejsca w rodzinie

 • zajęcia z wychowawcą
 • lekcje wychowania do życia w rodzinie
 • lekcje religii
 • rozmowy, zajęcia z pedagogiem szkolnym

wychowawcy
nauczyciele wychowania do życia w rodzinie
nauczyciele religii
pedagodzy

cały rok 

2. Pogłębienie wiedzy o samym sobie:
- uświadamianie własnych dążeń, budowanie poczucia własnej wartości
- umiejętność samooceny
- uświadamianie własnych możliwości
i własnych ograniczeń
- rozwijanie odpowiedzialności za siebie
 •  zajęcia z wychowawcą
 • rozmowy, zajęcia z pedagogiem szkolnym
 • lekcje wychowania do życia 
  w rodzinie

wychowawcy
nauczyciele wychowania do życia w rodzinie
pedagodzy

cały rok 

3. Kształtowanie postawy empatii
i odpowiedzialności za drugiego człowieka
 • zajęcia z wychowawcą
 • lekcje wychowania do życia w rodzinie
 • lekcje religii
 • rozmowy, zajęcia z pedagogiem szkolnym

wychowawcy
nauczyciel wdż
nauczyciele religii
pedagodzy
nauczyciele przedmiotów humanistycznych

cały rok 

4. Uświadamianie zagrożeń wieku dojrzewania:
- sekty
- przemoc w cyberprzestrzeni
- inicjacja seksualna
 • zajęcia z wychowawcą
 • lekcje biologii i wychowania do życia
  w rodzinie
 • lekcje religii
 • rozmowy, zajęcia z pedagogiem szkolnym
 • warsztaty prowadzone przez instytucje zewnętrzne
 • lekcje informatyki

wychowawcy
nauczyciele biologii
i wychowania  
do życia w rodzinie
nauczyciele religii
pedagodzy
nauczyciele informatyki

cały rok 

5. Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji pozytywnych i negatywnych
w sposób akceptowany społecznie
 • zajęcia z wychowawcą
 • rozmowy, zajęcia z pedagogiem szkolnym
 • lekcje wychowania do życia w rodzinie

wychowawcy
nauczyciel wychowania
do życia w rodzinie
pedagodzy

cały rok 

 

6. Kształtowanie właściwych postaw
i zachowań związanych z etyką życia seksualnego oraz dbaniem
o nienaruszalność osobistą.
 • lekcje wychowania do życia w rodzinie
 • zajęcia z wychowawcą
 • lekcje biologii
 • rozmowy, zajęcia z pedagogiem

nauczyciel wychowania
do życia w rodzinie
wychowawcy
nauczyciele biologii
pedagodzy

cały rok 

 

7. Kształtowanie postawy tolerancji:
- przyczyny i przejawy nietolerancji
- tolerowanie odmienności i inności
- rozwijanie empatii
- wyzwalanie gotowości do niesienia pomocy
 • rozmowy, zajęcia z pedagogiem
  szkolnym
 • lekcje wychowania do życia w rodzinie
 • lekcje religii
 • lekcje wiedzy o społeczeństwie
 • zajęcia z wychowawcą

wychowawcy
nauczyciel wychowania
do życia w rodzinie
nauczyciele religii
nauczyciele wiedzy
o społeczeństwie
nauczyciele przedmiotów humanistycznych pedagodzy

 

cały rok 

 

VIII Wychowanie zdrowotne  

1. Dostarczanie wiedzy
z zakresu edukacji prozdrowotnej

 • lekcje biologii
 • lekcje wychowania fizycznego
 • gazetki informacyjne
 • konkursy przedmiotowe
 • wycieczki tematyczne
 • prelekcje
 • spotkania z pielęgniarką szkolną
 • propagowanie literatury o tematyce prozdrowotnej

nauczyciele biologii
nauczyciele wychowania fizycznego,
wychowawcy
pielęgniarka szkolna
nauczyciele bibliotekarze

 

cały rok 

 

2. Dbanie o zajmowanie przez uczniów właściwej postawy i pozycji ciała
w trakcie zajęć lekcyjnych i poza nimi

 • wszystkie zajęcia,
 • przerwy między zajęciami
 • uroczystości i apele szkolne
 • wyjścia poza teren szkoły

wszyscy pracownicy szkoły

cały rok 

3. Opieka zdrowotna na terenie szkoły

 • pomoc doraźna
 • szczepienia ochronne
 • bilanse
 • kontrola higieny osobistej

pielęgniarka szkolna

cały rok 

4. Kształtowanie nawyków higieny osobistej:
- higiena całego ciała
- mycie rąk przed posiłkami i po korzystaniu z toalety
- dostosowanie ubioru do warunków atmosferycznych, okoliczności, wieku itp

 • zajęcia z wychowawcą
 • lekcje biologii
 • zajęcia z wychowawcą
 • lekcje biologii
 • spotkania z pielęgniarką szkolną
 • gazetki informacyjne

wychowawcy
nauczyciele biologii
pielęgniarka szkolna
pracownicy szkolnej stołówki

cały rok 

5. Ukazywanie sposobów radzenia sobie ze stresem

 • zajęcia z wychowawcą
 • rozmowy indywidualne z pedagogiem
 • zajęcia prowadzone przez pedagoga

wychowawcy
pedagodzy

cały rok 

6. Ukazywanie sposobów spędzania czasu wolnego

 

 • zajęcia z wychowawcą
 • koła zainteresowań
 • kierowanie uczniów do udziału
  w akcjach "Zima w mieście"
  i "Lato w mieście"
 • wyjazdy turystyczno-rekreacyjne, wycieczki
 • informacje na temat zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
  na gazetkach informacyjnych
  i szkolnej stronie internetowej

wychowawcy

wszyscy nauczyciele

pedagodzy szkolni,

administrator szkolnej strony internetowej

pracownicy administracji szkoły

cały rok 

7. Promowanie aktywności sportowej

 • lekcje wychowania fizycznego
 • klasy o profilu sportowym
 • pozalekcyjne zajęcia sportowe
 • udział w zawodach sportowych różnego szczebla
 • wycieczki i wyjazdy o sportowym charakterze
 • współpraca z DOSiR Praga-Północ

nauczyciele wychowania fizycznego

dyrektor

cały rok 

8. Ukazywanie zasad i kształtowanie nawyku racjonalnego żywienia oraz uświadamianie korzyści płynących ze zdrowego stylu życia

 

 • lekcje biologii
 • lekcje wychowania fizycznego
 • gazetki informacyjne
 • spotkania, pogadanki z pielęgniarką szkolną
 • kontrola asortymentu sklepiku szkolnego

nauczyciele biologii,
nauczyciele wychowania fizycznego,
pielęgniarka szkolna
dyrektor

cały rok 

9. Dbałość o higienę i estetykę spożywania posiłków

 • wydłużone przerwy (śniadaniowa
  i obiadowa)
 • zapewnienie miejsca do spożywania posiłków
 • zapewnienie wody pitnej

dyrektor

pracownicy stołówki szkolnej

cały rok

10. Uświadomienie zagrożeń wieku dojrzewania i ich konsekwencji:
- nikotynizm
- alkoholizm
- narkomania
- dopalacze
- AIDS
- HPV

 • zajęcia z pedagogiem szkolnym
  i pielęgniarką szkolną
 • prelekcje, warsztaty
 • lekcje biologii
 • zajęcia z wychowawcą
 • gazetki informacyjne
 • wyjścia do instytucji pozaszkolnych

pedagodzy szkolni

wychowawcy

nauczyciele biologii

pielęgniarka szkolna

cały rok

11. Rozwijanie umiejętności reagowania na zagrożenia:
- zapoznawanie uczniów z sygnałami alarmowymi oraz oznakowaniem BHP
- zapoznanie uczniów z procedurami reagowania w konkretnych sytuacjach zagrożenia
- zapoznawanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy

 •  zajęcia z wychowawcą
 • lekcje edukacji dla bezpieczeństwa
 • zajęcia dotyczące bezpieczeństwa
  i higieny pracy na poszczególnych zajęciach i w salach lekcyjnych
 • organizowanie ewakuacji w ramach próbnego alarmu
 • apele szkolne

wychowawcy
nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
nauczyciele
dyrektor
koordynator
ds. bezpieczeństwa

cały rok

IX Kształtowanie postaw proekologicznych

1. Wzbudzanie i kształtowanie szacunku do środowiska naturalnego

 • lekcje biologii
 • lekcje chemii
 • lekcje geografii
 • konkursy przedmiotowe
 • gazetki informacyjne
 • wycieczki tematyczne
 • zbiórka surowców wtórnych
 • zajęcia z wychowawcą

nauczyciele biologii
nauczyciele chemii
nauczyciele geografii
opiekun Samorządu Uczniowskiego
wychowawcy

cały rok

2. Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu

 • lekcje przedmiotów przyrodniczych
 • zajęcia z wychowawcą
 • konkursy przedmiotowe
 • gazetki informacyjne
 • wystawy prac uczniów
 • warsztaty

wychowawcy

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

 

cały rok

3. Uświadamianie wpływu rozwoju cywilizacji na środowisko naturalne

 • lekcje biologii
 • lekcje chemii
 • lekcje geografii
 • konkursy przedmiotowe
 • gazetki informacyjne
 • wycieczki tematyczne
 • zajęcia z wychowawcą

wychowawcy

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

 

cały rok

4. Utrzymanie porządku i estetyki
w klasie, szkole i jej otoczeniu

 • zajęcia z wychowawcą
 • wszystkie zajęcia
 • dyżury podczas przerw

wychowawcy
nauczyciele

cały rok

X Działania opiekuńcze szkoły

1. Rozpoznawanie środowiska rodzinnego ucznia

 • wyłonienie rodzin w trudnej sytuacji materialnej
 • ustalenie potrzeb dzieci z rodzin patologicznych

wychowawcy

pedagodzy

wrzesień

2. Zapewnianie uczniom pomocy materialnej

 • bezpłatne obiady
 • stypendia szkolne
 • zasiłki losowe

pedagodzy

cały rok

3. Egzekwowanie obowiązku szkolnego

 • sprawdzanie rejestru uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu
 • systematyczna kontrola obecności uczniów na podstawie dzienników lekcyjnych
 • zawiadamianie rodziców
  o nieobecnościach nieusprawiedliwionych
 • informowanie Referatu ds. nieletnich KRP VI w przypadku długotrwałego nierealizowania obowiązku szkolnego

sekretarz szkoły

wychowawcy

pedagodzy

wychowawcy

pedagodzy

pedagodzy

wrzesień

raz w tygodniu

raz w miesiącu

w miarę potrzeb

w miarę potrzeb

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom

 

 • planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • realizacja zaleceń z opinii i orzeczeń psychologicznych dotyczących zajęć reedukacyjnych, wyrównawczych, socjoterapeutycznych, obniżenie wymagań edukacyjnych

wychowawcy    
i zespoły klasowe pedagodzy

reedukator

psycholog

wrzesień

cały rok

cały rok

5. Działania z zakresu profilaktyki
i resocjalizacji

 • kierowanie uczniów do placówek oświatowo-wychowawczych 
 • rozmowy wychowawczo – dyscyplinujące z uczniami 
 • organizowanie i prowadzenie zajęć dotyczących przeciwdziałaniu agresji, narkomanii, alkoholizmowi, paleniu papierosów

pedagodzy

dyrekcja

pedagodzy wychowawcy

dyrekcja

pedagodzy specjaliści

cały rok

6. Organizacja czasu wolnego
uczniów

 • koła przedmiotowe i koła zainteresowań
 • akcja "Lato w mieście", "Zima
  w mieście"

nauczyciele

dyrektor
wychowawcy

cały rok

 wakacje, ferie zimowe

7. Rozwijanie zainteresowań uczniów

 

- rozpoznawanie zainteresowań
i uzdolnień uczniów

- prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów

- udział uczniów w programach
organizacji pozarządowych

wychowawcy

nauczyciele

 

cały rok

XI. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym w zakresie działań wychowawczych

1. Współpraca z Radą Szkoły i Radą Rodziców

 • wdrażanie do realizacji uzgodnionych wniosków Rady Szkoły i Rady Rodziców
  w zakresie działań wychowawczych szkoły
 • aktywny udział rodziców
  w uroczystościach i imprezach szkolnych
 • podejmowanie działań w zakresie poszerzenia wiedzy pedagogicznej rodziców (pogadanki, warsztaty, indywidualne rozmowy)

dyrektor

rada pedagogiczna

dyrektor

wychowawcy

  dyrektor

wychowawca

pedagog

cały rok

wg

harmonogramu

imprez

 cały rok

2. Uczestnictwo uczniów w imprezach dzielnicowych

 • oprawa artystyczna imprez dzielnicowych
 •  udział pocztu sztandarowego
  w uroczystościach dzielnicowych

nauczyciele
nauczyciele przedmiotów artystycznych
opiekun pocztu sztandarowego

w miarę potrzeb
w miarę potrzeb
w miarę potrzeb

3. Współpraca z DOSiR Praga-Północ

 • organizowanie dzielnicowych imprez sportowych
 • organizowanie dla uczniów zajęć sportowych w czasie ferii i wakacji

dyrektor

nauczyciele WF

w miarę potrzeb

4. Współpraca z instytucjami kulturalnymi dzielnicy

 • spotkania autorskie organizowane w bibliotekach publicznych Pragi-Północ
 • uczestnictwo w imprezach cyklicznych i okolicznościowych w Domu Kultury

wychowawcy
bibliotekarze
wychowawcy
nauczyciele

cały rok

5. Współpraca z instytucjami pozarządowymi (Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci)

 • udział młodzieży gimnazjum w projektach realizowanych przez te podmioty w świetlicach i na terenie szkoły

dyrektor
nauczyciele
pedagodzy

cały rok

6. Współpraca z OHP

 • kierowanie uczniów chętnych oraz tych, którzy nie rokują nadziei na ukończenie gimnazjum do Ochotniczego Hufca Pracy

pedagodzy

cały rok

7. Współpraca ze Strażą Miejską, Policją

 • organizowanie szkoleń, warsztatów, pogadanek
 • doraźne interwencje

dyrekcja

pedagodzy

cały rok

XII. Podnoszenie umiejętności wychowawczych wszystkich pracowników szkoły

1. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój zawodowy pracowników

 • organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów

dyrektor

wg potrzeb

2. Wspieranie nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych przez dyrekcję pedagogów szkolnych i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 • rady szkoleniowe
 • warsztaty
 • prelekcje
 • indywidualne konsultacje

dyrektor

pedagodzy

wg potrzeb

3. Wdrażanie systemu podnoszenia umiejętności wychowawczych pracowników obsługi

 • pogadanki
 • warsztaty
 • konsultacje

dyrektor
pedagodzy
kierownik gospodarczy

wg potrzeb