Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Koncepcja pracy szkoły

na lata 2014 – 2019

Spis treści:

 1. Misja szkoły
 2. Cele szkoły:
  1) Priorytety szkoły.
  2) Główne cele.
 3. Działania szkoły:
  1) Zadania dydaktyczne.
  2) Zadania wychowawcze i opiekuńcze.
  3) Promocja szkoły.
  4) Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
  5) Rozwój bazy materialnej szkoły
 4. Zasady funkcjonowania i rozwoju zawodowego wszystkich pracowników gimnazjum.

Szkoła realizuje koncepcję pracy uwzględniającą:
   - potrzeby rozwojowe uczniów;
   - specyfikę szkoły;
   - oczekiwania środowiska lokalnego.
Została ona przygotowana we współpracy nauczycieli z rodzicami, uczniami i przez nich zaakceptowana.

1. Misja Gimnazjum nr 30 im. gen. Kazimierza Pułaskiego to:

„Stworzenie przyjaznej szkoły dającej dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju”.

Szkoła nie powinna dzielić uczniów na dobrych i złych. Należy w każdym dziecku dostrzegać jego indywidualne zdolności i rozwijać je, pomagać w przezwyciężaniu trudności. System przygotowań do egzaminu gimnazjalnego powinien umożliwiać absolwentom uzyskanie dobrych wyników i tym samym ułatwić wybór szkoły ponadgimnazjalnej.

Wizerunek absolwenta w świetle realizacji programu wychowawczego Gimnazjum nr 30 przedstawia młodego człowieka, dobrze funkcjonującego w swoim otoczeniu: domu i szkole; pozytywnie patrzącego na świat; traktującego naukę jako rzecz oczywistą; mającego szeroki krąg zainteresowań, które stara się rozwijać; otwartego, odpowiedzialnego, prawego i rozważnego, szanującego siebie i innych.

Uczeń kończący naukę w gimnazjum powinien posiadać określoną wiedzę i umiejętności; być przekonany, że uczy się dla samego siebie, aby zdobyć zawód i mieć odpowiednią pracę. Powinien umieć samodzielnie podejmować decyzje i w praktyce wykorzystywać zdobytą wiedzę. Uczeń powinien przestrzegać normy społeczne i umieć współpracować w zespole.

Aby spełnić powyższy wizerunek wszystkich, a przynajmniej większości absolwentów, szkoła musi realizować postawione sobie cele.

2. Cele szkoły

Ogólne cele szkoły zawarte są w Statucie Gimnazjum, znajdują także swoje odbicie w innych dokumentach, takich jak Program Profilaktyczny i Wychowawczy szkoły oraz w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. Wytyczone kierunki działań, jak i zadania zaplanowane do realizacji wynikają z ogólnych założeń polityki oświatowej państwa i wymogów, jakie stawia się placówkom oświatowym, a także w celu doskonalenia funkcjonowania szkoły i zwiększenia atrakcyjności oferty edukacyjnej w obliczu stale zmniejszającej się liczby uczniów i konkurencji w środowisku lokalnym.

  1) Priorytety szkoły:
       - krzewienie idei patriotyzmu i poszanowania tradycji oraz odpowiedzialności za ojczyznę;
       - wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę do dalszego etapu kształcenia;
       - podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia poziomu nauczania poprzez pracę z uczniami zdolnymi, a także stosowanie systemu pomocy
         dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi (indywidualizacja nauczania, zajęcia wyrównawcze, konsultacje nauczycielskie, pomoc koleżeńska, wsparcie
         psychologiczno-pedagogiczne);
       - stworzenie możliwości rozwijania naturalnych predyspozycji i zainteresowań uczniów (organizowanie kół przedmiotowych i zainteresowań oraz zajęć
         sportowych, tworzenie innowacyjnych programów dydaktycznych);
       - podejmowanie działań profilaktycznych, eliminujących zagrożenia i wzmacniających pozytywne zachowania uczniów;
       - ugruntowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym;
       - systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły i zapewnienie wysokiego standardu oferty edukacyjnej.

  2) Główne cele:
       -
kształtowanie postaw i wskazywanie wartości etycznych i moralnych budujących jedność i spójność naszej społeczności oraz poszanowania praw ludzkich;
       - kształtowanie w środowisku lokalnym pozytywnego wizerunku placówki i zachodzących w niej procesów;
       - rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły;
       - stosowanie spójnych, zgodnych ze Statutem Szkoły, Wewnętrznych Zasad Oceniania;
       - doskonalenie jakości pracy szkoły, w ramach wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły;
       - systematyczne badanie wyników nauczania dzięki analizie zewnętrznych i wewnętrznych testów kompetencji uczniów;
       - wprowadzenie do toku nauczania elementów proorientacji zawodowej (zajęcia prowadzone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną; kontakty z uczniami i absolwentami szkół średnich; zajęcia z doradcą zawodowym; wycieczki do zakładów pracy; kontakty z przedstawicielami różnych zawodów).

3. Działania szkoły

  1) Zadania dydaktyczne szkoły, uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów adekwatne do etapu edukacyjnego:
     
- umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów;
      - stosowanie różnorodnych metod i form pracy z naciskiem na metodę projektu oraz wprowadzenie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem oczekiwań i propozycji uczniów;
      - przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
      - kształcenie umiejętności logicznego myślenia;
      - poszerzenie oferty o klasy z rozszerzoną edukacją plastyczną, lingwistyczno-medialną;
      - uświadomienie uczniom znaczenia wyników egzaminów gimnazjalnych dla dalszego etapu kształcenia poprzez spotkania z absolwentami szkoły, doradcą zawodowym oraz innymi osobami, zaproszonymi np. na zajęcia wychowawcą.;
      - stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów zarówno zdolnych ak i potrzebujących pomocy ( o niższych możliwościach intelektualnych, z dysfunkcjami);
      - analizowanie wyników sprawdzianów i wdrażanie otrzymanych wniosków;
      - promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sztuki na forum szkoły (np. na szkolnych apelach, w szkolnej gazetce i na tablicy informacyjnej);
      - uruchomienie i wspieranie pomocy koleżeńskiej dla uczniów słabszych i potrzebujących pomocy w nauce po dłuższej absencji spowodowanej np. chorobą;
      - podejmowanie działań eliminujących nieklasyfikowanie uczniów ( systematyczna i ścisła współpraca z rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym);
      - zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, przeznaczonych na rozwiązywanie testów, przygotowujących uczniów klas trzecich do egzaminu gimnazjalnego;
      - stałe motywowanie uczniów do systematycznej pracy i nauki przy współpracy z rodzicami uczniów.

  2) Zadania wychowawcze i opiekuńcze szkoły (uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów, adekwatne do ich potencjału intelektualnego, psychicznego, społecznego i kulturowego):
     
- diagnozowanie sytuacji i potrzeb wychowawczych uczniów;
      - organizowanie i udzielanie pomocy pedagogicznej oraz psychologicznej uczniom i rodzicom;
      - zapewnienie  wsparcia dzieciom z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
      - diagnozowanie i monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego;
      - realizowanie działań wynikających ze Statutu Szkoły oraz WZO;
      - przygotowanie młodzieży do samodzielnego życia i brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje;
      - koordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego;
      - zapewnianie pomocy materialnej dzieciom (organizowanie bezpłatnych obiadów, udzielanie zapomóg, kierowanie rodzin do Ośrodka Pomocy Społecznej, organizowanie kiermaszów używanych podręczników);
      - propagowanie idei wolontariatu poprzez uświadomienie uczniom wymiernych korzyści, wynikających z zaangażowania się w wolontariat;
      - przeprowadzanie akcji charytatywnych przez Samorząd Uczniowski („Góra grosza”, zbiórka odzieży, wspomaganie schronisk dla zwierząt, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i inne, wg aktualnych potrzeb);
      - współpracowanie z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami (Strażą Miejską, MOPS, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Sądem Rodzinnym),
      - eliminowanie zachowań agresywnych, patologicznych (realizacja programów wychowawczych klas oraz szkolnego Programu Profilaktyki– organizowanie prelekcji i warsztatów dla uczniów, dotyczących różnego typu uzależnień oraz przeciwdziałania agresji);
      - podnoszenie poziomu kultury uczniów (aktywne uczestnictwo w szeroko rozumianej kulturze – wyjścia pozalekcyjne do teatru, opery, filharmonii, muzeum, galerii, biblioteki, Domu Kultury, Ogrodu Jordanowskiego);
      - tworzenie szkoły przyjaznej dla uczniów poprzez budowanie serdecznej atmosfery w klasie; integracja zespołów klasowych np. poprzez wycieczki, „zielone szkoły”; organizowanie warsztatów w zakresie zdobywania umiejętności efektywnego uczenia się;
      - realizowanie obowiązującego w szkole planu wycieczek;
      - kultywowanie tradycji szkoły (ceremoniał szkolny – uroczyste rozpoczynanie i kończenie każdego roku szkolnego, Ślubowanie Klas Pierwszych, obchody Dnia Patrona, pożegnanie absolwentów);
      - propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie;
      - kształtowanie właściwych postaw w oparciu o przyjęty system wartości (potrzeba zdobywania wiedzy i umiejętnego wykorzystania jej w życiu; stałe
 doskonalenie własnych umiejętności, dążenie do profesjonalizmu; świadome podejmowanie decyzji i odpowiedzialności za dokonane wybory; tolerancja
 wobec poglądów i zachowań innych ludzi; szanowanie prawa poprzez przestrzeganie Statutu Szkoły);
      - wdrażanie do samorządności poprzez pracę w Samorządzie Klasowym i Samorządzie Uczniowskim;
      - uwzględnienie zadań Samorządu Uczniowskiego w planach wychowawczych klas;
      - zaangażowanie uczniów w opiekę nad miejscami pamięci narodowej w dzielnicy Praga Północ;
      - zapoznawanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły.

  3) Promocja szkoły:
    
- organizowanie „dni otwartych” szkoły;
     - promowanie szkoły we wszystkich szkołach podstawowych w naszej dzielnicy; przygotowanie atrakcyjnego programu promocji w postaci prezentacji uczniów z klas sportowych, klasy plastycznej, programu artystycznego w wykonaniu uczniów;
     - opracowanie i uaktualnianie ulotek i plakatów promocyjnych; opracowanie graficzne folderu szkoły z aktualnymi na dany rok szkolny informacjami;
     - aktualizowanie strony internetowej oraz wykorzystanie jej do celów promocyjnych, prezentacja osiągnięć i dokonań uczniów, absolwentów i pracowników szkoły; zamieszczanie bieżących wydarzeń z życia szkoły i dzielnicy;
     - nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami np. Gazetą Praską i promowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły;
     - zapraszanie na uroczystości szkolne rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego i mediów;
     - przygotowanie wystaw prac plastycznych uczniów z klasy z rozszerzoną edukacją plastyczną, prezentacji multimedialnej przedstawiającej pracę uczniów na zajęciach artystycznych i zademonstrowanie jej w „dniu otwartym” szkoły;
     - udział uczniów w lokalnych imprezach i uroczystościach.

  4) Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym:
    
- stworzenie płaszczyzny współpracy polegającej na dialogu i budowaniu wzajemnego zaufania w relacji uczeń – rodzic – nauczyciel (wdrożenie Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy – SPAW);
     - włączanie rodziców w proces wychowania i kształcenia młodzieży;
     - podtrzymywanie atmosfery życzliwości i bezpieczeństwa w relacji szkoła – rodzice uczniowie;
     - prowadzenie zebrań z rodzicami tworząc tzw. „krąg”;
     - systematyczne i wnikliwe informowanie rodziców o wynikach w nauce oraz zachowaniu uczniów (lepsze wykorzystanie dziennika elektronicznego Librus)
     - zachęcanie rodziców do współpracy i pomocy w realizacji planów wychowawczych klas;
     - zapewnienie pomocy rodzicom niewydolnym wychowawczo;
     - współpraca z władzami dzielnicy, innymi placówkami i instytucjami wspomagającymi (MOPS, Policja, PPP, stowarzyszeniami);
     - dzielenie się doświadczeniami dydaktycznymi i wychowawczymi z sąsiednimi szkołami i placówkami oświatowymi, poprzez wspólne zebrania, lekcji „otwarte”;
     - uczestniczenie w konkursach i projektach organizowanych na terenie dzielnicy Praga-Północ;
     - rozpoznawanie potrzeb i prowadzenie wolontariatu w społeczności lokalnej;
     - udział w uroczystościach i imprezach lokalnych;
     - organizowanie konkursów dzielnicowych, na finał których będą zapraszani także rodzice uczniów.

  5) Rozwój bazy materialnej szkoły:
    
- utrzymanie budynku szkoły we właściwym stanie technicznym;
     - dbanie o estetykę placówki i jej otoczenia;
     - wzbogacanie szkoły w nowoczesne sprzęty, urządzenia i pomoce dydaktyczne;
     - dalsza informatyzacja szkoły;
     - wyposażenie wszystkich sal lekcyjnych w komputery z dostępem do sieci w celu wprowadzenia dziennika internetowego Librus aby zrezygnować z dziennika tradycyjnego;
     - doposażanie szkoły w sprzęt sportowy;
     - zapewnienie uczniom i pracownikom szkoły bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;
     - wyremontowanie boiska szkolnego i terenu rekreacyjnego (tzw. wybiegu).

4. Zasady funkcjonowania i rozwoju zawodowego wszystkich pracowników gimnazjum:
 
a) prawidłowo przydzielony zakres obowiązków wszystkim pracownikom;
  b) motywowanie do pracy poprzez docenianie, poszerzania kompetencji oraz zaangażowania pracowników;
  c) otaczanie szczególną opieką nowych pracowników szkoły i umożliwianie im szybkiej integracji z zespołem pracowniczym;
  d) uaktywnianie nauczycieli stażystów i kontraktowych w działaniach na rzecz społeczności szkolnej;
  e) włączanie nauczycieli w przygotowanie zebrań Rady Pedagogicznej o charakterze szkoleniowym;
  f) sukcesywne podnoszenie umiejętności wychowawczych całego środowiska szkolnego (również pracowników obsługi) poprzez prowadzenie odpowiednich
     szkoleń i prelekcji.