Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rekrutacja do klas I w r. szk. 2016/17

 

UCHWAŁA NR XX/500/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 26 listopada 2015 r.

 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych
gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę,
liczby punktów za każde z tych kryteriów
oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

 

Na podstawie art. 20e ust. 3, 4 i 7 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych ogólnodostępnych w gimnazjach, a także klas pierwszych integracyjnych w gimnazjach - w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność:
1) wynik sprawdzianu po VI klasie – maksymalnie 40 pkt:
   a) w części I – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2 (maksymalnie 20 pkt),
   b) w części II – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2 (maksymalnie 20 pkt);
2) oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  a) ocena z języka polskiego wyrażona w stopniu:
     - celującym – 6 pkt,
     - bardzo dobrym – 5 pkt,
     - dobrym – 4 pkt,
     - dostatecznym – 3 pkt,
     - dopuszczającym – 2 pkt,
 b) ocena z matematyki wyrażona w stopniu:
     - celującym – 6 pkt,
     - bardzo dobrym – 5 pkt,
     - dobrym – 4 pkt,
     - dostatecznym – 3 pkt,
     - dopuszczającym – 2 pkt,
c) oceny z dwóch wybranych przez dyrektora gimnazjum obowiązkowych zajęć edukacyjnych, innych niż język polski i matematyka (przyroda i język obcy nowożytny),  wyrażone w stopniu:
     - celującym – 6 pkt,
     - bardzo dobrym – 5 pkt,
     - dobrym – 4 pkt, 
     - dostatecznym – 3 pkt,
     - dopuszczającym – 2 pkt, dla każdego z zajęć,
d) ocena z zachowania wyrażona w stopniu:
     - wzorowym – 6 pkt,
     - bardzo dobrym – 5 pkt,
     - dobrym - 4 pkt,
     - poprawnym – 3 pkt;

3) średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej liczona do trzech miejsc po przecinku – stanowi liczbę punktów, maksymalnie 6 pkt;

4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt;

5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 13 pkt, w tym:

  a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie porozumień:
     - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,  
     - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
     - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,

  b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
    - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
    - tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt,
    - tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,

  c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
    - dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
    - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
    - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
    - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
    - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt,

  d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
    - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
    - dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
    - dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,
    - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
    - tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,
    - tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt,

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w lit a– d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    - międzynarodowym – 4 pkt,
    - krajowym – 3 pkt,
    - wojewódzkim – 2 pkt,
    - powiatowym – 1 pkt;

6) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 2 pkt;

7) wielodzietność rodziny kandydata – 0,1 pkt;

8) niepełnosprawność kandydata – 0,1 pkt;

9) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 0,1 pkt;

10) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 0,1 pkt;

11) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 0,1 pkt;

12) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 0,1 pkt;

13) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 0,1 pkt. 

§ 2. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:

1) w zakresie § 1 pkt 1 – kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu;

2) w zakresie § 1 pkt 2-5 – kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

3) w zakresie § 1 pkt 6 – kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopia świadectwa ukończenia danej klasy szkoły podstawowej lub zaświadczenie z organizacji pozarządowej lub innego podmiotu potwierdzające osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej kandydata;

4) w zakresie § 1 pkt 7 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;

5) w zakresie § 1 pkt 8 – 11 – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.);

6) w zakresie § 1 pkt 12 – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

7) w zakresie § 1 pkt 13 – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.). 2. Kopie dokumentów wskazanych w ust. 1 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów;

8) formularz potwierdzający zgodę na uczęszczanie do wybranego oddziału można pobrać w formacie PDF lub DOC oraz w sekretariacie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady przyjęć kandydatów do oddziału sportowego

Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:

1. posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczenie lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia,

Uwaga
    
Orzeczenie należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydatów do próby sprawności fizycznej.

2. posiadają pisemna zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,

3. uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale,

4. w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,

5. w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników - na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego - brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  a) wyniki sprawdzianu;
  b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
  c) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
   - uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;
   - osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

6. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art.20c ust.2:
   - wielodzietność rodziny kandydata,
   - niepełnosprawność kandydata,
   - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   - niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   - niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   - objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 Rejestracja wniosków do oddziałów sportowych odbywa się w terminach określonych w Zarządzeniu nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016, tj. od 11 kwietnia do 10 maja 2016 r.

 Wniosek, w którym umieszczono na liście preferencji - na dowolnej pozycji - oddział sportowy, powinien zostać złożony w szkole pierwszego wyboru (po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów) najpóźniej do 10 maja (w godzinach pracy szkoły).

 Uwaga
    
Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym w harmonogramie, nie będzie mógł przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.